górne tło

Wsparcie unijne dla projektów z Krakowa

Omówienie projektów w ramach funduszy europejskich dla Krakowa były tematem ostatniego w tej kadencji RMK posiedzenia Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii.

Dyrektor Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji, Anna Sochacka przedstawiła członkom komisji obszary strategiczne, które w części korzystają z funduszy europejskich. Przede wszystkim poruszyła obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli narzędzia zaproponowanego przez Komisję Europejską, przy pomocy którego partnerskie jednostki samorządu terytorialnego (miasto i otaczające je gminy) realizują wspólne przedsięwzięcia. Metropolia Krakowska, pełniąc funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, na szereg zróżnicowanych działań. Wśród nich znajdują się projekty infrastrukturalne, takie jak m.in.: poprawa efektywności energetycznej, gospodarowanie wodami, rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, czy transport miejski. Wśród projektów znajdują się także tzw. projekty „miękkie”, np.: wsparcie usług społecznych, zdrowotnych, czy wychowania przedszkolnego. Całkowita wartość dofinansowania projektów Strategii ZIT MK 2021-2027 w formule ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 wynosi 154,96 mln euro. Ponadto, jak poinformowała dyrektor Anna Sochacka, Metropolia Krakowska dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, w ramach Działania FENX.03.01 Transport miejski. I tu wśród przykładów konkretnych projektów dyrektor Sochacka wymieniła m.in. budowę linii tramwajowej KST Krowodrza Górka-Azory, modernizację torowiska na ulicy Starowiślnej, rozwój floty tramwajowej oraz inteligentnych systemów komunikacyjnych. Podstawą do sięgania po środki przeznaczone na realizację projektów jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027. Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą FEM 2021-2027 oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Również w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski zostało zgłoszonych kilka projektów, które albo już są na etapie podpisywania umów, albo czekają na zaopiniowanie i przydzielenie środków finansowych. Są to m.in. projekty „Ekodoradcy”, projekt zakupu samochodów elektrycznych i sprzętu dla Straży Miejskiej na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz projekt dotyczący ochrony bioróżnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie.

Podsumowując swoje wystąpienie dyrektor Anna Sochacka powiedziała, że wysokość środków, na jakie może liczyć Kraków w ramach funduszy europejskich wynosi szacunkowo 650 mln euro. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) projektem, który już ma zapewnione dofinansowanie na wysokość 32 mln euro jest projekt Maluch+. Inne projekty czekają na zaopiniowanie i ocenę.

Więcej na temat zintegrowanych inwestycji terytorialnych można przeczytać na stronie www.metropoliakrakowska.pl.