górne tło

Konkurs na przewóz meleksem na terenie Starego Miasta

Dziś upływa termin zgłaszania ofert w konkursie na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym (meleksów) na terenie parku kulturowego Stare Miasto.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, będących posiadaczami pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu osób, potwierdzoną wpisem kodu PKD 49.39.Z odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pojazd wolnobieżny z napędem elektrycznym zgłoszony w ofercie powinien spełniać warunki techniczne, wizualne i inne wymagania, wskazane w załączniku nr 5 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507), jak również spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do 16 kwietnia:

lub

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia konkursu. Formularz oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa nr telefonu: 12 616 11 29 lub 12 616 18 13, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00.

Uwaga! Udzielenie wyjaśnień przez pracowników wydziału nie oznacza sprawdzenia poprawności i kompletności oferty przed jej złożeniem. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.