górne tło

Nowa lokalizacja stacji komunikacyjnej w Krakowie

Stacja monitoringu jakości powietrza, która była zlokalizowana dotychczas przy ul. Dietla, od 25 marca prowadzi pomiary w nowej lokalizacji, jaką jest ciąg komunikacyjny przy ul. Kamieńskiego. Decyzja o zmianie lokalizacji dla stacji wynikła z przebudowy rejonu ul. Dietla i reorganizacji ruchu drogowego na tym obszarze.

W związku z wprowadzonymi zmianami stacja przy ul. Dietla nie spełnia kryteriów lokalizacyjnych dla stacji komunikacyjnej. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, wyznaczył nową lokalizację przy ul. Kamieńskiego, gdzie aktualnie stacja monitoringu jakości powietrza prowadzi pomiary.

Nowa lokalizacja stacji komunikacyjnej w Krakowie

Na terenie Krakowa funkcjonuje osiem referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza, działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla miasta Krakowa do oceny jakości powietrza wystarczające byłyby trzy stacje monitoringu jakości powietrza. Jednakże, prezydent Krakowa chcąc zapewnić mieszkańcom dostęp do dokładniejszych informacji, wzmocnił sieć monitoringu i zakupił ze środków budżetu miasta pięć spośród ośmiu funkcjonujących stacji.

System monitoringu jakości powietrza oparty na stacjach pomiarowych włączonych w sieć stacji PMŚ jest niezbędny dla uzyskania informacji o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń na całym obszarze miasta oraz o bieżącym stanie jakości powietrza.

Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie nie jest przypadkowa, jest zależna od charakteru danej stacji. Rozróżniamy następujące rodzaje stacji:

Nowa lokalizacja stacji komunikacyjnej w Krakowie

Stacje tła miejskiego

Do stacji tła miejskiego, tj. stacji reprezentatywnych dla terenu miasta Krakowa, należą stacje przy ul. Bujaka, ul. Złoty Róg, os. Piastów i os. Swoszowice (ul. Lusińska). Stacje te pozwalają odzwierciedlić stan jakości powietrza, charakterystyczny dla obszaru miasta.

Dzięki monitoringowi tła miejskiego możliwe jest prowadzenie oceny narażenia zdrowia ludzi na zanieczyszczenia powietrza takie jak: SO2, NO2, NO, NOx, CO, benzen, pył PM10, pył PM2.5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P w pyle PM10. Stacje przy ul. Bujaka, ul. Złoty Róg oraz na os. Piastów zlokalizowane są w rejonie zabudowy mieszkaniowej. Natomiast stacja pomiarowa na os. Swoszowice (poprzednio zlokalizowana przy ul. Telimeny w Krakowie – Bieżanowie), obecnie monitoruje jakość powietrza na terenie Uzdrowiska Swoszowice.

Stacje przemysłowe

Stacje o charakterze przemysłowym zlokalizowane są przy ul. Bulwarowej oraz przy os. Wadów. Znajdują się w pobliżu obszaru przemysłowego i ich rolą jest kontrolowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza pochodzących z emisji przemysłowej.

Stacje komunikacyjne

Do stacji komunikacyjnych na obszarze miejskim, tj. stacji odzwierciedlających stan jakości powietrza w ciągach komunikacyjnych, należą: stacja na al. Krasińskiego i stacja przy ul. Kamieńskiego (przeniesiona z ul. Dietla).

Podsumowując, stacje monitoringowe są podstawowym narzędziem wspomagającym zarządzanie środowiskiem, prowadzącym do lepszego rozpoznania zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem powietrza. Na podstawie uzyskanych informacji o poziomie zanieczyszczeń można obserwować i kontrolować skuteczność realizowanych przez miasto działań na rzecz poprawy jakości powietrza.