górne tło

Miasto apeluje do ministra infrastruktury w sprawie rozbudowy autostrady A4

W związku z zaprezentowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury planami rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu, które zakładają również wariant nowego odcinka przebiegający w sąsiedztwie Opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu, miasto apeluje o ponowną analizę proponowanych założeń. Reakcja władz Krakowa ma na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo i historycznie.

Planowana inwestycja – łącznie 10 pasów ruchu i drugi most na Wiśle w rejonie węzłów „Bielany” i „Tyniec” – według prezentowanych koncepcji, przebiegać miałaby w otulinie oraz na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, korytarzy ekologicznych, obszaru Natura 2000, użytków ekologicznych oraz zielonych terenów spacerowych i rekreacyjnych.

Biorąc pod uwagę znaczenie autostrady A4 dla miejskiego układu drogowego (stanowi ona fragment IV obwodnicy Krakowa), w opinii miasta należy przeanalizować wykonanie oddzielnych jezdni dla ruchu tranzytowego i miejskiego. Pozwoli to na zmniejszenie przeplatania ruchu na jezdniach głównych, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz efektywności projektowanego układu.

Zgodnie ze stanowiskiem miasta, które zostało przekazane do GDDKiA, w zakresie prac zmierzających do budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice, w dokumentacji brakuje wskazania przyszłego połączenia autostrady A4 z drogą ekspresową S7 w wariancie zachodnim, tj. rozpoczynającym się na węźle „Bielany”. Jednocześnie mnoży to pytania o sposób uwzględnienia przyszłej drogi S7 w wykonanych prognozach ruchu.

Ponadto zrozumiała jest konieczność zwiększenia przepustowości projektowanego odcinka autostrady, ale należy podkreślić, że oprócz rozwiązania tego problemu dla przejeżdżających tranzytem, najpierw należy wziąć pod uwagę potrzeby krakowian. Tereny proponowane pod inwestycję stanowią obecnie istotne zaplecze rekreacyjne i przyrodnicze Krakowa.

– Nie wyrażamy zgody na przekroczenie rzeki Wisły po wschodniej stronie stopnia wodnego „Kościuszko”. Takie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością wyburzenia co najmniej kilkudziesięciu budynków mieszkalnych, ingerencją w uroczysko „Celiny” oraz kolizjami z: torem kajakowym, drogą wojewódzką nr 780, planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 774. Takie warianty rozbudowy A4 nie są akceptowalne – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Stanowisko miasta w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu w Krakowie [PDF].