górne tło

Konkurs na stanowisko dyrektora KFK rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Krakowskiego Forum Kultury. Komisja konkursowa w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów na to stanowisko wybrała Izabelę Biniek. Wybór komisji został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Do konkursu ogłoszonego w grudniu 2023 r. (powołanie obecnej dyrekcji wygasa 2 kwietnia) wpłynęły dwie oferty. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami komisja konkursowa w głosowaniu jawnym jednogłośnie stwierdziła, że szczegółowe kryteria oceny spełnia Izabela Biniek.

− Pani Izabela Biniek przedstawiła interesujący autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Krakowskiego Forum Kultury na najbliższe lata, z uwzględnieniem zadań statutowych, związanych m.in. z ochroną i poszanowaniem dziedzictwa kulturowego historycznego centrum Krakowa, jak też opieką nad niematerialnym dziedzictwem i tradycjami miasta. Izabela Biniek odznacza się zdolnościami menedżerskimi oraz organizatorskimi, a także umiejętnościami i sukcesami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla instytucji. Przedstawiła model kierowania Krakowskim Forum Kultury i jego zespołem, z uwzględnieniem stawianych przed kandydatem na stanowisko dyrektora tej instytucji wyzwań programowych, artystycznych, promocyjnych i zarządczych – podkreśla Katarzyna Olesiak, przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Izabela Biniek sprawowała funkcję dyrektora Krakowskiego Forum Kultury od 2017 roku. Posiada niezbędne kompetencje menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Jej głównym zadaniem będzie dalsze kierowanie instytucją, która prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

W ciągu ostatnich sześciu lat Krakowskie Forum Kultury pozyskało ok. 1 500 000 zł środków pochodzących z funduszy zewnętrznych. Frekwencja wzrosła o 50% w porównaniu do stanu z roku 2016, a liczba realizowanych przedsięwzięć z 1200 do 3000 (a w roku 2022 nawet do ok. 4000). Dużą zasługą Izabeli Biniek jest też ożywienie klubów działających w strukturze forum, które rozwinęły swoją działalność i program merytoryczny, zyskały autonomię i stały się ważnymi ośrodkami kultury w dzielnicach, na których obszarze działają.

Krakowskie Forum Kultury, mające główną siedzibę przy ul. Mikołajskiej 2, kontynuuje misję i tradycje Śródmiejskiego Ośrodka Kultury działającego nieprzerwanie od 1978 r. na terenie trzech dzielnic centralnych Krakowa. Główne projekty instytucji to: Krakowskie Miniatury Teatralne, Koncerty Promenadowe, Festiwal Letnie Koncerty Organowe, Międzynarodowy Festiwal Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia, organizacja odpustu Emaus, realizacja nowego stoiska dla krakowskich Kwiaciarek, inicjatywy Kraków na okrągło czy koordynacja działań City Helpers. W planach miasta jest również współpraca i działania forum w dzielnicy Wesoła.

Zgodnie z przepisami wyłonionemu kandydatowi zostaną teraz przedstawione warunki organizacyjno-finansowe instytucji kultury, określone z uwzględnieniem zaproponowanego przez kandydatkę programu realizacji zadań, oraz warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania forum. Podpisanie umowy umożliwi ponowne powołanie Izabeli Biniek na stanowisko dyrektora Krakowskiego Forum Kultury.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.


Izabela Biniek ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, studia podyplomowe w Instytucie Spraw Publicznych, w Katedrze Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Akademii Muzycznej w Krakowie studia podyplomowe na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim), gdzie uzyskała dyplom menedżera kultury. Pracowała w Teatrze Bagatela w Krakowie w charakterze specjalisty ds. marketingu oraz w Operze Krakowskiej jako kierownik impresariatu a także w Orkiestrze Capella Cracoviensis na stanowisku zastępcy dyrektora ds. organizacyjnych. Była dyrektorką Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach (przekształconego w Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek), dyrektorką organizacyjną Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, w którym pełniła funkcję kierownika Działu Handlu i Marketingu. Od 3 kwietnia 2017 roku do 2 kwietnia 2024 r. była powołana na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Forum Kultury w wyniku procedury konkursowej. W 2021 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązową odznaką Gloria Artis w dziedzinie upowszechniania kultury.