górne tło

Przyjęto plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego

6 grudnia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę przyjmującą i wdrażającą do realizacji plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego.

Dokument ten zapewnia spójny kierunek działań w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem planu.

Działania wskazane w planie, ukierunkowane są na dążenie do poprawy:

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów) i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu.

Plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego wkrótce trafi pod obrady pozostałych gmin. Realizacja założeń dokumentu pozwoli na współpracę 36 gmin objętych tym planem, ukierunkowaną na zapewnienie mieszkańcom możliwości zrównoważonego i efektywnego przemieszczania się po całym obszarze.