górne tło

Budżet obywatelski i budżet dzielnic na 2024 oraz propozycja konsultacji społecznych

Komisja Dialogu Obywatelskiego wychodzi z inicjatywą uchwałodawczą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie pomnika Orląt Lwowskich. Dwa projekty uchwał, w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa nie uzyskują pozytywnej opinii w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Pozycjami, które w projekcie uchwały w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 omawiali radni z Komisji to wielkość środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic na rok 2024, oraz wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań z Budżetu Obywatelskiego. Skarbnik Miasta Krakowa, Małgorzata Okarmus oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek poinformowały, że na 2024 rok zaplanowano budżet do dyspozycji dzielnic w wysokości 54 mln 226 tysięcy zł, natomiast na budżet obywatelski przeznaczono ok. 40,5 mln zł (w tym budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego ok. 8 mln zł oraz budżetu obywatelskiego dzielnic ok 30 mln zł). Łącznie z 18 mln zł, które zostały po niezrealizowaniu zadań z budżetu obywatelskiego w latach poprzednich, stanowi to kwotę ponad 58 mln zł.

Radny Łukasz Sęk zapytał czy wszystkie zaakceptowane, a niezrealizowane zadania z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego zostały wpisane na 2024 rok i czy mają zapewnione finansowanie. Radni Artur Buszek i Michał Starobrat zauważyli jednak brak niektórych zadań w projekcie uchwały albo zmniejszenie kwot do zadań rozpoczętych, a niezrealizowanych (np. zbudowanie lodowiska w Parku Bednarskiego, zadanie z edycji Budżetu Obywatelskiego z 2021 roku czy odwodnienie Parku Maćka i Doroty), dlatego też Komisja zwróciła się z prośbą do obecnego na spotkaniu Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Tomasza Tylka o przygotowanie listy projektów, które nie zostały zrealizowane, a były wybrane w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego i nie zostały unieważnione.

Kolejną dyskutowaną kwestią była sprawa wysokości finansowania rad dzielnic. Radni z Komisji zauważyli, że uzgodnione coroczne zwiększanie budżetu nie zostało wprowadzone do projektu uchwały w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024.

Przewodniczący Komisji Artur Buszek poddał pod głosowanie dwa projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 (druk 3794) oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (druk 3795). Obydwa projekty nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Dialogu Obywatelskiego w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Komisja Dialogu Obywatelskiego zajęła się również na posiedzeniu sprawą konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji pomnika w Parku im. Wisławy Szymborskiej. Łukasz Maślona zaproponował zwrócenie się do Prezydenta Miasta Krakowa w formie uchwały kierunkowej o przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących umieszczenia pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie. - Mieszkańcy zwracają uwagę, że żadne z proponowanych dotychczas lokalizacji nie były z nimi dotychczas konsultowane - zauważa radny. Dodatkowo każda z ewentualnych propozycji musi posiadać akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Propozycja radnych zawiera zatem wystąpienie do Prezydenta Miasta Krakowa o zaproponowanie kilku lokalizacji i przedstawienie ich Konserwatorowi i dopiero po jego akceptacji poddanie tych propozycji pod konsultacje społeczne. Artur Buszek zwrócił uwagę, że brane pod uwagę winny być lokalizacje na terenie całego miasta, a nie tylko Dzielnicy I. - Pamięć o Orlętach Lwowskich powinna nie tylko łączyć mieszkańców Krakowa, ale i być przykładem dojrzałej postawy władz samorządowych - podkreślił Przewodniczący Komisji. Członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego zagłosowali za przyjęciem do dalszego procedowania projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie.