górne tło

Rezolucja, plany miejscowe, powiększenie parku, czyli podsumowanie 123. sesji RMK

Podczas 123. sesji Rady Miasta Krakowa radni podjęli 35 uchwał, jedną rezolucję, a 10 projektów uchwał procedowali podczas pierwszego czytania.

Radni podjęli uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powiększenia terenu Parku Grzegórzeckiego. Podjęta przez radnych rezolucja dotyczyła przyszłości terenów w sąsiedztwie parku Grzegórzeckiego. Radni podjęli też uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Cegielniana”, „Wzgórza Krzesławickie”, „Piaski Nowe”, „Na Kozłówce” oraz „Stojałowskiego – Cechowa”. Wprowadzili też zmiany w uchwale nr XXX/794/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń oraz zadecydowali o wyrażeniu zgody na zbycie akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Zmienili też zapisy uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych.

Kolejna sesja odbędzie się 6 grudnia.

Podsumowanie obrad

Harmonogram sesji RMK w 2024 r.