górne tło

Konsultacje w sprawie spożywania alkoholu

Głównym tematem posiedzenia Komisji Praworządności było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostanie wprowadzone odstępstwo od ogólnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej.  

- Spożywanie alkoholu to wykroczenie, którego systematyczny wzrost od 2021 roku odnotowują statystyki - mówił Zbigniew Ulman, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie. Podkreślił też, że proponowanie w projekcie uchwały ewentualnych miejsc, w którym byłaby możliwość spożywania alkoholu, to tworzenie miejsc z większą liczbą osób, a co za tym idzie z większą możliwością niebezpiecznych zdarzeń i stworzenie zagrożeń czynami zabronionymi. Dotyczyłoby to nie tylko „wyznaczonych stref”, ale i dróg dojścia. - Miejsca, które dotychczas były miejscami spacerowymi, straciłyby swój charakter, a zapewnienie tam spokoju i bezpieczeństwa – przy obecnej liczbie strażników miejskich – wymagałoby relokacji służb, osłabiając tym samym bezpieczeństwo w innych rejonach miasta -  tłumaczył zastępca komendanta Straży Miejskiej.

Stanowisko Straży Miejskiej, wyrażone przez komendanta Ulmana, poparł Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, podinspektor Piotr Jarzęcki i dodał, że wyznaczenie takich stref skutkowałoby generowaniem wielu niebezpiecznych zdarzeń, gdzie spożywający alkohol mogliby się stać nie tylko ich inicjatorami, czy uczestnikami, ale, będąc pod wpływem alkoholu, również   ofiarami potencjalnych przestępstw.

Swoją opinię do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostanie wprowadzone odstępstwo od ogólnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej (druk nr 3544) wyraził również Grzegorz Kompa, radny z XIII dzielnicy (Podgórze). Uwypuklił brak konsekwencji w działaniach Rady Miasta Krakowa, gdzie z jednej strony wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, a drugiej występuje z projektem wyznaczenia miejsc wolnych od tego zakazu. Grzegorz Kompa również podkreślił fakt, że zapewnienie bezpieczeństwa w tych miejscach - co oznacza przeniesienie patroli policji czy służb straży miejskiej z innych rejonów miasta - mogłoby nieść ze sobą negatywne konsekwencje dla pozostałych mieszkańców.

Po wysłuchaniu opinii zaproszonych gości, przewodniczący Komisji Praworządności, radny Krzysztof Sułowski przeprowadził głosowanie wśród zgromadzonych radnych. Projekt uchwały według druku nr 3544 otrzymał negatywną opinię komisji.