górne tło

O użytkach na komisji planowania

Utworzenie użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą” oraz poszerzenie użytku ekologicznego „Zakrzówek” – na te m.in. tematy rozmawiali radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

W dyskusji nad utworzeniem użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą” udział wzięli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Katarzyna Szczepaniec, pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora w Wodach Polskich podtrzymała stanowisko przedstawione w opinii przesłanej do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. – Użytek jest potrzebny, popieramy jego utworzenie, konieczne jest jednak zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców – tłumaczyła radnym podczas posiedzenia komisji. Dlatego Wody Polskie wnioskują o zmianę granic użytku. Proszą o wyciągnięcie z granic użytku wałów, koryta rzeki oraz zachowania 3 metrów od stopy wału i od granicy cieku. Dzięki temu Wody Polskie będą mogły bez przeszkód działać na tym terenie, przeprowadzać prace utrzymaniowe, a w przyszłości przeprowadzić modernizację wałów. Według wstępnych wyliczeń powierzchnia użytku zmieniłaby się z 9,7 ha do 5,6. Z takim stanowiskiem nie zgadza się przewodniczący zespołu ds. użytków, radny Jan Stanisław Pietras, który podkreśla, że w projekcie uchwały zabezpieczone zostały interesy Wód Polskich i te bez przeszkód będą mogły pracować na tym terenie. Jako przykład innego, funkcjonującego użytku, który w swoich granicach ma koryto rzeki i wały podano Dolinę Prądnika. Jak wyjaśniała jednak przedstawicielka Wód Polskich, na działania na terenie tego użytku Wody Polskie muszą uzyskać stosowne decyzje. – Tracilibyśmy cenny czas, by móc działać. Decyzję w sprawie utworzenia użytku oraz jego granic radni podejmą podczas najbliższej sesji, 13 września.

W sprawie powiększenia innego użytku do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zwrócili się mieszkańcy oraz przedstawiciele Dzielnicy VIII Dębniki. Chodzi o zwiększenie obszaru użytku ekologicznego „Zakrzówek”. Temat prezentowała radna Małgorzata Kot, która wstępnie wyjaśniała, że mieszkańcy zajmujący się ochroną Zakrzówka oraz rada dzielnicy wnioskują, by objąć ochroną tereny przylegające do użytku, na których prawdopodobnie znajdują się gatunki chronione. Rada Dzielnicy VIII Dębniki w uchwale wskazała pięć działek, zajmujących powierzchnię ok. 1 ha, przylegających bezpośrednio do użytku. Jak dalej wyjaśniali mieszkańcy i przedstawiciele dzielnicy obecni na komisji, niezwykła popularność Zakrzówka spowodowała migrację zwierząt na kolejne tereny. Mieszkańcy i Dzielnica VIII Dębniki wnioskują, by tematem zajął się zespół ds. użytków. Radni w głosowaniu zdecydowali o przekazaniu tematu na zespół.

Radni odbyli także dyskusję nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II” (druk nr 3556). Druk ten będzie opiniowany na kolejnym posiedzeniu komisji.

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II”, wg druku nr 3557, nie uzyskał pozytywnej opinii komisji.

W środę, w przerwie sesji, radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zaopiniują projekty uchwał w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Rejon ulic Reymonta i Oleandry” (druk nr 3565); przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Czarnowiejskiej i Urzędniczej” (druk nr 3566); przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cichy Kącik” (druk nr 3568). Wydadzą także opinie na temat koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rydla” oraz „Barycz II”.

Projekty uchwał