górne tło

Grzebowisko i zaopatrzenie gminy

Utworzenie na ternie Krakowa miejsca pochówku zwierząt towarzyszących oraz założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038 były tematami posiedzenia Komisji Infrastruktury.

– Od 16 lat staramy się o takie miejsce w Krakowie i nie wiemy dlaczego go nie ma. W tym czasie w Polsce powstało kilkanaście grzebowisk, m.in. w Szczecinie, Gdańsku, Toruniu, Bytomiu, Rybniku czy w Gorzowie Wielkopolskim – radna Małgorzata Jantos przedstawiła radnym projekt uchwały.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały - Na całym świecie tworzenie tego rodzaju miejsc – w postaci grzebowisk lub spopielarni zwierzęcych zwłok wraz z kolumbarium - jest już standardem i odpowiada na ważne potrzeby właścicieli zwierząt. Śmierć zwierzęcego przyjaciela sama w sobie jest bolesnym doświadczeniem. Zrozumiałe więc jest, że w takich sytuacjach każdy właściciel chciałby pożegnać swojego pupila w godny, a przy tym zgodny z prawem, sposób. Polskie przepisy nie pozwalają na pochówek we własnym ogródku czy na ogólnodostępnym terenie. Mimo to wiele osób, z szacunku dla swojego nieżyjącego towarzysza, decyduje się na złamanie prawa. Są i tacy, którzy przemierzają szmat drogi do miejsca, gdzie mogą legalnie pogrzebać swoje zwierzę. (…) Mieszkańcy Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce, powinni mieć możliwość rozstania się ze swoim zwierzęciem w cywilizowany sposób – w dedykowanym do tego miejscu: na cmentarzu dla zwierząt towarzyszących lub w kolumbarium, po uprzednim spopieleniu jego zwłok.

Projekt uchwały nie wskazuje miejsca, gdzie miałoby powstać grzebowisko lub kolumbarium. Lokalizacja grzebowiska musi być zgodna ze studium, a w nim wskazane są cztery jednostki urbanistyczne: trzy w Nowej Hucie i jedna w Podgórzu. Proponowane dotychczas przez miasto lokalizacje spotkały się ze sprzeciwem społecznym. Jak wyjaśniał zastępca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego Grzegorz Janyga, w projekcie uchwały pojawia się także możliwość budowy kolumbarium, co nie wymaga powiązania lokalizacji z zapisami studium i można taką inwestycję umieścić w innym miejscu. Dodatkowo, we wrześniu wchodzą nowe przepisy związane z planowaniem przestrzennym. Zamiast studium będą plany ogólne, nie ma do nich jeszcze przepisów wykonawczych. – Czekamy na nie, wtedy okaże się, czy miejsca pochówków dla zwierząt wskazywane mają być już na poziomie planów ogólnych, czy jedynie w planach miejscowych.

Komisja infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsca pochowku zwierząt towarzyszących, wg druku nr 3527.

Radni wysłuchali także informacji na temat projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038”. Celem tego dokumentu jest ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminie, a także wskazanie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii z uwzględnieniem możliwych i wymaganych prawem oszczędności, wykorzystaniem energii odpadowej, kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne projekt założeń sporządzany jest dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizowany co najmniej raz na 3 lata.