górne tło

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy likwidujący punkt sprzedaży uzyskali możliwość jednorazowego zbycia zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Do niedawna przedsiębiorcy, prowadzący sklepy i restauracje, których zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło, mieli często problem z alkoholem, który pozostał im na stanie. Mogli co prawda uzyskać zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, ale nie mogli sprzedać całości alkoholu innemu przedsiębiorcy, choćby podmiotowi przejmującemu lokal, ponieważ to wymagałoby posiadania przez nich zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Tymczasem, zmiany w wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych pozwalają na jednorazowe zbycie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych bez konieczności uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

W celu dokonania takiej czynności niezbędne jest jednak posiadanie zezwolenia na wyprzedaż, o którym mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do wniosku o wydanie takiego zezwolenia należy dołączyć protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.

Z możliwości jednorazowego zbycia zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie mogą skorzystać jednak przedsiębiorcy, których zezwolenie wygasło z powodu niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu lub dokonania opłaty za zezwolenie.