górne tło

Oświadczenie ZIM ws. wspólnej konferencji Łukasza Gibały i Darii Gosek-Popiołek

W nawiązaniu do tez poruszonych na konferencji prasowej radnego Łukasza Gibały oraz posłanki Darii Gosek-Popiołek 5 września informujemy:

W pierwszym dniu funkcjonowania komunikacji tramwajowej miały miejsce chwilowe przerwy w dostępie do energii – dwie takie sytuacje wystąpiły w godzinach porannych, w okresie szczytu komunikacyjnego i największego zapotrzebowania na energię. Były to przerwy chwilowe (jedna ok. 30 minut, druga ok. 5 minut). Przerwy nie wynikały z usterki czy awarii nowej infrastruktury. Prawdopodobną przyczyną było chwilowe przeciążenie sieci z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie – w takich sytuacjach włączają się systemy bezpieczeństwa i wyłączają energię. W ciągu dnia sytuacja się ustabilizowała. Jednak popołudniu doszło do zerwania jednego z elementów sieci trakcyjnej przez operatora koparki działającej na pętli Górka Narodowa, co doprowadziło do dwugodzinnej przerwy w kursowaniu. Po naprawieniu sieci kursowanie tramwajów wznowiono. Od tamtej pory nie doszło do zatrzymania ruchu. Łącznie więc, w pierwszym dniu, z ok. 18 godzin kursowania tramwajów do Górki Narodowej, ruch tramwajów wstrzymany był przez ok. 2,5 godziny.

Obecnie na nowej trasie kursują zarówno tramwaje Lajkonik, jak i Krakowiak. Zgodnie z założeniem zawartym w dokumentacji projektowej. Kierowanie do Górki Narodowej poszczególnych rodzajów taboru będzie zależało od aktualnych potrzeb komunikacyjnych w mieście.

Wracając do kwestii opóźnień – umowa na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” została zawarta w maju 2017 roku po wcześniejszym zabezpieczeniu środków, przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID trwało 3 lata. Co wziąwszy pod uwagę bardzo dużą liczbę stron (ponad 4 tys.) i stopień skomplikowania tego zadania, jest wynikiem dobry. Pierwotny termin realizacji zadania – grudzień 2022 roku nie został dotrzymany przede wszystkim ze względu na okoliczności zewnętrzne – trzy fale pandemii, wojnę w Ukrainie, która spowodowała przerwy w łańcuchach dostaw, problemy z materiałami budowlanymi, czy wzrost cen, co przyczyniło się do negocjowania z wykonawcą aneksów waloryzacyjnych. Do tego doszła konieczność wykonania robót dodatkowych na Górce Narodowej, a więc konieczność oczyszczenia terenu pod pętlę, czy przeprojektowania samej końcówki inwestycji. To wszystko spowodowało opóźnienia w terminie oddania do użytkowania. Jednak mając na uwadze fakt, że mimo tych wszystkich okoliczności, udostępniliśmy mieszkańców niemal wszystkie elementy inwestycji, a więc linię tramwajową, układ rowerowy, drogowy, pieszy, obiekty inżynierskie w ostatnich dniach, opóźnienie wynoszące 8 miesięcy trudno nazwać gigantycznym

Określanie więc mianem bubla linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej, po pierwszym dniu funkcjonowania, podczas którego szybko i bezpiecznie przewiezionych zostało tysiące pasażerów pozbawionych dotychczas komunikacji tramwajowej jest jedynie grą polityczną podyktowaną doraźnym interesem wyborczym.

Odnosząc się do kwestii środowiskowych poruszonych przez panią posłankę Gosek-Popiołek, podkreślamy, że realizacja zadania prowadzona jest zgodnie z ostateczną decyzją ZRID, a także decyzją środowiskową, w ramach której wykonany został dwukrotnie raport oddziaływania na środowisko.

Prace polegające na umocnieniu brzegów rzeki Białucha prowadzone były zgodnie z zapisami w/w decyzji, poza okresem migracji występujących tam ryb, tj. pstrąga potokowego i ryb reofilnych, a więc poza okresem pomiędzy 1.10 a 31.12 oraz 1.04 a 31.05. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym sprawowanym przez eksperta ds. ochrony środowiska, wchodzącego w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu.

Zgodnie z  przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko, rzeka Białucha nie stanowi siedlisk gatunków chronionych, nie ma zatem potrzeby uzyskiwania tzw. decyzji derogacyjnej. Co więcej, w oparciu o zapisy decyzji środowiskowej, wykonawca przed przystąpieniem do prac w obrębie koryta rzeki Białucha dokonał kontroli terenu budowy, która nie potwierdziła występowania gatunków chronionych.

Jak podkreśla wykonawca, roboty w obrębie koryta rzeki Białucha prowadzone były przy zachowaniu jak najmniejszej ingerencji w środowisko, z zastosowaniem sprawnego sprzętu. Do minimum ograniczony był wjazd sprzętem do koryta rzeki, a działo się to jedynie w sytuacji niezbędnej, w ramach profilowania lewej skarpy cieku, pod konstrukcją nośną zrealizowanego tam mostu.

Odnosząc się jednocześnie do zgłoszonej w dniu 14 marca plamy paliwa unoszącego się na zwierciadle wody rzeki Białucha – zaraz po stwierdzeniu tego niepokojącego zjawiska nadzór inwestorski udał się na miejsce i poczynił ustalenia, z których wynika, że zaobserwowany wyciek nie został spowodowany przez sprzęt wykorzystywany przez firmy realizujące linię KST III. Tego dnia koparka ustawiona była na brzegu, a nie w korycie rzeki. Dodatkowo, przybyła na miejsce straż pożarna nie stwierdziła występowania zanieczyszczenia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że podczas przeprowadzonej w marcu przez wędkarzy, ekologów, aktywistów przy wsparciu straży rybackiej inwentaryzacji brzegów rzeki Białucha od źródeł do ujścia ujawniono wiele nielegalnych wylotów, odprowadzających ścieki do rzeki, zarówno bytowych, jak i ropopochodnych, a także kilkadziesiąt wysypisk śmieci. Te wszystkie elementy nie pozostają bez wpływu na stan wody tej rzeki i zamieszkującą tam faunę. Warto również podkreślić, że sprawa zanieczyszczenia rzeki Białucha została zgłoszona już kilka miesięcy do Prokuratury. Toczy się postępowanie w tej sprawie. Więc ferowanie wyroków i wskazywanie wykonawcy inwestycji tramwajowej do Górki Narodowej jako sprawcy jest zdecydowanie przedwczesne.

Odnosząc się do kwestii przejścia wzdłuż rzeki Białuchy – zastosowane rozwiązanie, które skutkowało zamknięciem tego przejścia, to pochodna postulatów zgłaszanych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych. Mimo tego zwróciliśmy się do wykonawcy z wnioskiem o przywrócenie przejścia.

Nawiązując do kwestii rejonu ul. Nad Sudołem, jest faktem, że stan kilku drzew w tym rejonie, tam, gdzie zorganizowane było zaplecze budowy nie jest dobry. W celu uratowania rosnących tam okazów, we współpracy z ZZM ziemia wokół drzew została napowietrzona przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Ponadto, zgodnie ze sztuką ogrodniczą usunięte zostały martwe gałęzie drzew, by zwiększyć szanse na przeżycie roślin. Informujemy także, że w związku ze stwierdzeniem występowania odpadów pobudowlanych na terenie zielonym wzdłuż chodnika, wszelkie prace związane z aranżacją tego terenu i nasadzeniami zostały wstrzymane do czasu skutecznego oczyszczenia tego terenu przez wykonawcę.

Postulowane przez Panią Posłankę nasadzenia roślin w ramach realizacji inwestycji tramwajowej do Górki Narodowej będą. Jesienią, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i decyzją środowiskową. Nasadzonych zostanie 3,5 tys. drzew i 40 tys. krzewów. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie