górne tło

Miejskie dotacje na sport

Radni z Komisji Sportu i Kultury Fizycznej na pierwszym powakacyjnym spotkaniu zapoznali się z informacjami na temat przebiegu konkursów grantowych Gminy Miejskiej Kraków z dziedziny sportu.

W konkursie rozpatrywane były wyłącznie wnioski o udzielenie dotacji złożone przez kluby sportowe (osoby prawne prowadzące działalność sportową na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych) na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży oraz wzrostu jego długofalowej efektywności, jak również poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków.

Zakres konkursu obejmował realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie; udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie; zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych i rywalizacji sportowej, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej oraz wyrównywanie szans w dostępie do systematycznej aktywności sportowej.

- Drugi etap konkursu projektów dla klubów sportowych na wspieranie realizacji zadań związanych
z upowszechnianiem kultury fizycznej został ogłoszony 1 czerwca, nabór trwał do 26 czerwca. W tym czasie wpłynęło 67 wniosków, z czego komisja po rozpatrzeniu formalnym przyjęła do dalszego procedowania 58 wniosków. Ostatecznie dotacją zostało objętych 57 projektów na łączną kwotę 1 mln 731 tys. zł. Jeżeli chodzi o dane statystyczne, liczba uczestników zajęć objętych projektami to ponad 9 tysięcy dzieci i młodzieży, w tym 320 osób niepełnosprawnych – mówił Paweł Opach, kierownik Działu Upowszechniania Sportu Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Radny Stanisław Moryc dopytywał, czy środki finansowe w II transzy otrzymały tylko takie kluby sportowe, które nie brały udziału w pierwszej transzy. - Nie było takiego warunku konkursu. W pierwszej kolejności rozpatrywane były wnioski klubów sportowych, które na I etapie konkursu nie zostały objęte dotacją, czyli złożyły wniosek, który nie uzyskał dotacji lub w ogóle nie złożyły z różnych przyczyn wniosku. Natomiast w puli wniosków objętych dotacją znajduje się kilka złożonych przez organizacje sportowe, które otrzymały dotacje w I etapie konkursu. Oczywiście te projekty nie są ze sobą zbieżne – wyjaśniał Paweł Opach.

Przewodniczący Stanisław Moryc zainteresowany był także kwestią przeprowadzenia w tym roku jeszcze takich konkursów i możliwością przeznaczenia na nie środków finansowych. - W tym roku nie przewidujemy już konkursów grantowych. Pula jest wyczerpana. Zawsze staramy się, aby te środki były jak największe – przekazała Barbara Mikołajczyk, zastępca dyrektora ds. Upowszechniania Sportu Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Więcej informacji na temat wyników konkursu projektów w 2023 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących II etapu można znaleźć tutaj.