górne tło

O dotacji i punkcie profilaktyki

Radni z Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej spotkali się na pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu i zaopiniowali dwa projekty uchwał.

Pierwszy z nich, według druku nr 3151, dotyczy udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Dotacja opiewa na 240 tys. zł i ma zostać przeznaczona na dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb: Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem w kwocie 100 tys. zł (przedmiotem zakupu będzie: autorefraktometr pediatryczny z drukarką (2 szt.), przenośne lampy szczelinowe (2 szt.), laptopy (2 szt.) oraz dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego w kwocie 140 tys. zł celem dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w postaci dwóch aparatów do pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym. – Zakupiony sprzęt będzie również wykorzystywany w planowanym do realizacji „Programie polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19” oraz w związku z prowadzonym programem przesiewowym dla dzieci z Ukrainy – mówił Michał Marszałek,  dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK. Projekt uchwały zyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji.

Radni dyskutowali również o projekcie uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie utworzenia na terenie Miasta Krakowa dostępnego 24 godziny na dobę punktu profilaktyki intymnej, zapewniającego dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia (druk nr 3510). – Ten projekt uchwały otrzymał negatywna opinię Prezydenta – mówiła podczas posiedzenia komisji Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, jednocześnie przekazując informację, że w żadnym z miejskich szpitali nie ma lekarzy, którzy by podpisali klauzulę sumienia.

- Utworzenie nowego Punktu Profilaktyki Intymnej spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów szacowanych aktualnie na około 5 mln zł. Nieracjonalne jest zatem wydatkowanie takich środków, podczas gdy zapewniona jest bieżąca dostępność do świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa w Krakowie, a także istnieje możliwość realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach zdrowia publicznego realizowanych w trybie corocznego konkursu ofert – czytamy w prezydenckiej opinii do druku nr 3510. – Jest dużo więcej ważniejszych problemów w ochronie zdrowia – mówiła radna Anna Prokop-Staszecka, a Lech Kucharski, przewodniczący komisji dodawał, że utworzenie takiego punktu powodowałoby niepotrzebne niepokoje.

W projekcie uchwały jest również podnoszony wątek dostępności do świadczeń zdrowotnych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. - Z informacji z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji uzyskanych bezpośrednio z podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu ginekologii wynika, że w Krakowie funkcjonuje 13 podmiotów deklarujących posiadanie specjalistycznego wyposażenia, w tym dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fotela ginekologicznego – czytamy w opinii prezydenta, który dodaje, że niezbędnym elementem mającym wpływ na poprawę dostępności i jakości udzielnych świadczeń zdrowotnych jest modernizacja i doposażenie miejskich podmiotów leczniczych w sprzęt ułatwiający udzielanie profesjonalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii osobom z niepełnosprawnościami i zapewnienie środków finansowych na ten cel.

Projekt uchwały według druku nr 3510 otrzymał negatywną opinię komisji.