górne tło

Ankiety dla odbiorców usług społecznych

Zespół badawczy Uczelni Korczaka prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Proces deinstytucjonalizacji będzie kluczowy dla każdego samorządu lokalnego i jego mieszkańców. Ważne jest, by w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne świadczone przez instytucje gminne i powiatowe.

Ankieta skierowana jest do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością. Również do osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): niepełnosprawni

Ankieta dla seniorów: seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: bezdomność

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.)

W razie problemów technicznych prosimy kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl