górne tło

Kategoria drogi i zakazy na cmentarzach

Zmiana zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie oraz pozbawienie kategorii drogi publicznej fragmentu ul. Skotnickiej – te dwa tematy poruszone zostały podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLI/1096/20 w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie (druk nr 3516). Zmiana dotyczy paragrafu 6, który zawiera katalog czynności, jakich nie można wykonywać na cmentarzach komunalnych. Do katalogu zostanie dopisany zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi i pozostawiania ich na terenie cmentarza komunalnego, a także zakaz jazdy na urządzeniach wspomagających ruch, typu deskorolki, rolki. Okazuje się bowiem, że przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej po terenie cmentarza komunalnego już się zdarzyły.  Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały: „Celem niniejszej regulacji jest zapewnienie godnego odbywania ceremonii pogrzebowych oraz ochrona stanu technicznego i użytkowego wszelkich obiektów i urządzeń cmentarnych. Zagrożenia wynikające z poruszania się hulajnogami elektrycznymi mogą spowodować wyrządzenie szkody na osobie, mieniu, w tym także na mieniu cmentarza. Wąskie alejki utworzone z betonowej kostki wraz z obszarami zieleni, a przede wszystkim istniejącymi nagrobkami i grobowcami narażone zostaną niewątpliwe na uszkodzenia. Cmentarz, jako obiekt o szczególnym charakterze nie może stanowić trasy rekreacyjnego przejazdu zakłócając przeprowadzanie w odpowiedniej i doniosłej atmosferze ceremonii pogrzebowych oraz utrudniając lub uniemożliwiając kultywowanie pamięci o zmarłych w atmosferze zadumy”.

Pozbawienie kategorii drogi publicznej i wyłączenie z użytkowania dotyczy fragmentu ul. Skotnickiej (odcinek od ul. Rodzinnej do ul. Tynieckiej). Jest to projekt uchwały wg druku nr 3523. Z propozycją zmiany do Zarządu Dróg Miasta Krakowa wystąpił Miejski Inżynier Ruchu na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej, ze względu na rekreacyjny charakter obszaru Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, po którym droga przebiega. Jak wyjaśniała Magda Rutkowska, zastępczyni dyrektorki Zarządu Dróg Miasta Krakowa, omawiany odcinek ul. Skotnickiej jest nieurządzony, stanowi drogę gruntową, która na skutek zajeżdżania i rozjeżdżania ulega przemieszczaniu, a tym samym jej granice przestrzenne nie są trwałe. Nie jest zatem możliwe jednoznaczne wskazanie numerów działek, po których fragment ten przebiega. Dodawała również, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pychowice” droga ta oznaczona jest symbolem ZL – tereny parków leśnych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy ochronne. Wyłączenie drogi z użytkowania pozwoli na jego wykorzystywanie zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

Radny Andrzej Hawranek dopytywał, czy zmiana została uzgodniona z mieszkańcami. Radny Marek Sobieraj wyjaśniał natomiast, że droga, o której mowa jest szutrowa, biegnie przez las i stanowi skrót dla okolicznych mieszkańców. Sugerował, że warto skonsultować zmianę z mieszkańcami. Pytał również, jak w praktyce będzie wyglądało pozbawienie kategorii drogi publicznej - czy droga zostanie zamknięta, czy pojawią się tam znaki zakazu wjazdu? Informacje na ten temat zostaną przedstawione przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa podczas sesji Rady Miasta Krakowa, 30 sierpnia.

Projekty uchwał