górne tło

I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej – nauka dla gospodarki

26 września w Krakowie odbyła się I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej KNER’2023, organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą. W toku obrad naukowej refleksji zostały poddane najważniejsze aspekty transformacji energetycznej. Konferencja wraz z odbywającym się dzień wcześniej VI Forum Energetyki Rozproszonej tworzyły I Kongres Energetyki Rozproszonej – miejsce merytorycznej debaty na temat wyzwań energetycznych kraju.

Transformacja energetyczna (TE) i realizowany w jej ramach intensywny rozwój energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, są nieuniknione. Przedmiotem rozważań może być natomiast tempo tego procesu. Jest on motywowany zarówno europejską, jak i krajową polityką energetyczną, ale także obiektywnymi czynnikami sprzyjającymi poprawie efektywności energetycznej (w skali pojedynczych gospodarstw domowych, lokalnych społeczności i smart city), rozwojem transportu elektrycznego (prywatnego oraz – w jeszcze większym stopniu – publicznego), „pasywnym” budownictwem itp. W centrum procesu transformacji energetyki stoi obecnie świadomy odbiorca wyznaczający jej kierunki i decydujący o skali TE, wyposażony w nowoczesne narzędzia oraz nowe oczekiwania, np. dotyczące tego, z jakich źródeł energia ma pochodzić. On sam, w oparciu o własny rachunek ekonomiczny, podejmuje decyzję o inwestowaniu w coraz tańsze źródła energii.

– Fundamentem transformacji energetycznej i gwarancją jej sukcesu są niewątpliwie wiedza i kompetencje realizatorów. W ostatnich dwóch dekadach na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych i firmowych prowadzone są badania dotyczące szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Zrealizowano w tym obszarze wiele ważnych projektów, stworzono również praktyczne instalacje będące przykładem dobrych praktyk inżynierskich, które przynoszą wymierne korzyści inwestorom i zwiększają grono zwolenników nowego energetycznego ładu. Warto je promować, mogą bowiem zmniejszyć obawy o to, jak nowe technologie wpływają na niezawodność i jakość dostawy energii. Rozwój energetyki rozproszonej wymaga upowszechniania wiedzy i budowy systemu edukacji na wszystkich poziomach – od podstawowego, niezbędnego do pozyskania społecznej akceptacji tej formy zaspakajania potrzeb energetycznych, po ekspercki, uniwersytecki – gwarantujący poprawność techniczną podejmowanych decyzji i ekonomiczną opłacalność ich efektów. Cel ten powinien być realizowany m.in. przez takie inicjatywy jak I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej. O randze wydarzenia i jego doniosłości dla rozwijania i popularyzowania wiedzy na temat energetyki rozproszonej niech świadczy patronat honorowy dwóch jednostek Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Komitetu Problemów Energetyki PAN – mówi prof. Ryszard Sroka, przewodniczący konferencji KNER’2023.

Wiodącymi tematami obrad konferencyjnych, prowadzonych w ramach równoległych sesji, będą między innymi:

Oprócz tradycyjnej prezentacji referatów przewidziana zostałą również sesja posterowa. Zgłoszone artykuły, które uzyskały pozytywną ocenę zespołu recenzentów, zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych, a wybrane, szczególnie cenne prace, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Naukowego będą kierowane do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Wydarzeniem towarzyszącym I KER były warsztaty zaplanowane na niedzielę 24 września. Programy poszczególnych szkoleń zostały opracowane przez naukowców AGH i stanowią praktyczne uzupełnienie obrad konferencyjnych. Tutoriale były skierowane do wszystkich osób działających w branżach związanych z energetyką rozproszoną. Istniała możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub zdalnego, liczba miejsc była ograniczona.

Na stronie internetowej kner2023.agh.edu.pl dostępny był opis sesji naukowych oraz konspekty warsztatów. Wszelkie pytania można było kierować pod adresem: kner2023@agh.edu.pl, kongres-er@agh.edu.pl.

Organizatorami konferencji naukowej są wydziały AGH w Krakowie: