górne tło

Komunikat PINB w związku z III Igrzyskami Europejskimi

W związku z III Igrzyskami Europejskimi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Krakowa, o przestrzeganiu przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), za stan techniczny obiektu budowlanego odpowiedzialny jest jego właściciel lub zarządca. Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, zapisane w ww. ustawie dotyczą bezpieczeństwa obiektów budowlanych i otaczającej je przestrzeni oraz zobowiązują ww. podmioty do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów, jak i osobom pozostającym w ich otoczeniu. Właściciele oraz zarządcy w szczególności zobowiązani są do odpowiedniego zabezpieczenia obiektów budowlanych, w tym m.in. do sprawdzenia prawidłowego zamocowania elementów i urządzeń związanych z obiektem (np. barierek, daszków, nośników reklamowych, anten), usunięcia luźnych nieodpowiednio zamocowanych elementów obiektu, jak również stałego monitorowania obiektu i niezwłocznego reagowania na występujące zagrożenia.

Ponadto przypomina się inwestorom, projektantom, kierownikom budów i inspektorom nadzoru inwestorskiego, realizującym inwestycje na terenie Miasta Krakowa o ich obowiązkach wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Obowiązki te, zapisane w przywołanej ustawie, dotyczą m.in. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz eliminowania możliwości powstawania zagrożeń na terenie prowadzonych robót budowlanych oraz sąsiednich działek. Istotnym jest zatem w szczególności właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych budów przed dostępem osób trzecich – ogrodzenie, odpowiednie usytuowanie oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu budowlanego na terenie inwestycji oraz wykonywanie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniając przy tym poszanowanie, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Mając na uwadze powyższe oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa gości odwiedzających nasze miasto w związku z igrzyskami europejskimi, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wskazuje na konieczność właściwego zabezpieczenia użytkowanych obiektów budowlanych oraz prowadzenia budów i robót budowlanych w sposób niepowodujący zagrożenia dla osób postronnych.