górne tło

Dyskusje i opinie – z posiedzenia komisji planowania

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni wysłuchali informacji prezydenta na temat rozwiązań planistycznych układu drogowego w rejonie ulic: Twardowskiego, Kapelanka, Pychowicka, Ceglarska, św. Jacka i Rozdroże. Temat ten kontynuowany będzie na kolejnym posiedzeniu komisji.

Radnym zaprezentowany został projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie” (druk nr 3373), a pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”, wg druku nr 3374.

Radni przyjęli także inicjatywę uchwałodawczą komisji planowania w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. -  Od czasu podjęcia uchwały nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego (…) w związku z silnym rozwojem terenów aglomeracji krakowskiej, a także różnymi procesami przyrodniczymi, zmieniły się w pewnym stopniu uwarunkowania i potrzeby obszaru Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Projektodawca uzgadnianej uchwały wskazuje, że w celu dalszej, skutecznej i właściwej ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i walorów krajobrazowych Parku, w warunkach zrównoważonego rozwoju, konieczne są aktualizacje zakazów oraz odstępstw od nich. Zmiana potrzebna jest również w związku z koniecznością dokładniejszego wykazania przebiegu granic Parku i jego otuliny. Przy sporządzaniu nowej uchwały wzięto między innymi pod uwagę zapisy obowiązującego planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Z uwagi na powyższe i po analizie wprowadzonych zmian w stosunku do obowiązującej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2011 roku pozytywne uzgodnienie projektu uważa się za zasadne – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Posiedzenie komisji nie zostało zakończone, będzie kontynowanie w przerwie sesji Rady Miasta Krakowa w środę, 17 maja. Wtedy to radni wydadzą opinię dla koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa - rejon ul. Banacha I, II, III, IV,V”. A także ustalą stanowisko komisji w sprawie uwag, wniosków i poprawek zgłoszonych do uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Słona Woda" według druku nr 3045.