górne tło

Dodatki elektryczne nie dla wszystkich wnioskodawców?

1 lutego minął czas na składanie wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego. W Krakowie złożono 6116 wniosków.

Wniosek nie dawał możliwości wskazania, kto jest odbiorcą energii elektrycznej, czyli kto zawarł umowę o dostarczanie energii elektrycznej gdy wnioskodawca nie wykazywał zużycia przekraczającego 5MWh w 2021 r. Dopiero 24 lutego br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło wytyczne, które wskazują, że część wnioskujących nie będzie mogła liczyć na przyznanie dodatku, gdyż nie jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej.

Ministerstwo zawęziło krąg osób, które mogą ubiegać się o dodatek elektryczny i wskazało, że wniosek powinien był złożyć odbiorca, czyli ta osoba, która podpisała umowę z dostawcą energii elektrycznej. Dokument złożony przez inną osobą powinien zostać rozpatrzony negatywnie – mimo, że obie te osoby wchodzą w skład tego samego gospodarstwa domowego.

Tak późna publikacja wytycznych uniemożliwia poprawienie wniosku. Zobacz link do informatora Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dodatki elektryczne powinny być wypłacone do dziś, 31 marca, a Krakowskie Centrum Świadczeń nie otrzymało jeszcze dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wypłatę tego świadczenia. Z tego względu wypłaty mogą się opóźnić.