górne tło

Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA w Gminie Miejskiej Kraków

Gmina Miejska Kraków od 2020 roku realizuje ministerialny Programu "Opieka wytchnieniowa", finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W latach 2020-2022 z takiej formy wsparcia skorzystało już 367 osób.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Celem Programu jest odciążenie rodziców i opiekunów mieszkających wspólnie i sprawujących codzienną opiekę nad osobą niesamodzielną.

Gmina Miejska Kraków realizuje Program w formie 14 - dniowych, całodobowych turnusów w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, które posiada możliwości kadrowe, lokalowe oraz doświadczenie w profesjonalnej opiece nad osobami z różnego typu niepełnosprawnościami.

Uczestnikom turnusów zapewnione jest:

Realizacja całodobowej opieki spotyka się z pozytywnymi opiniami opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w Programie. Jest bardzo wyczekiwaną przez opiekunów formą wytchnienia w codziennej opiece nad osobą niesamodzielną. O popularności tej formy wsparcia świadczy liczba osób, które wzięły udział w Programie oraz osób, które oczekują na miejsca na kolejnych organizowanych 14 - dniowych turnusach.

W ramach środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Miejska Kraków realizowała również opiekę dzienną w miejscu zamieszkania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka dzienna w takiej formie, realizowana była w ramach projektu „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, przez wyłonioną w 2021r. w otwartym konkursie ofert, Fundację Pełna Życia.

W 2022r. pilotażowo uruchomiono Program "Opieka wytchnieniowa"w formie opieki dziennej w miejscu zamieszkania dziecka z niepełnosprawnością, ze wskazaniem przez rodzica/opiekuna osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej. Również w 2023r. planowana jest realizacja takiej formy wsparcia.

Na dodatkowe pytania dotyczące naboru uczestników do udziału w kolejnych edycjach Programu odpowiedzą:

1. Pracownicy Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pod nr. tel. 12 44 67 500 lub 539 974 003 od poniedziałku do piątku w godz.  7:25 –15:00

2. Pracownicy Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami pod nr. tel. 12 616 5076 w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji o Programie "Opieka wytchnieniowa" oraz innych programach finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego znajduje się na stronie internetowej:

Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej