górne tło

Negatywnie dla koncepcji planu obszaru Lea

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wydała negatywną opinię z uwagami dla koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lea".

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea” obejmuje teren położony w centrum Krakowa, w Dzielnicy V Krowodrza oraz Dzielnicy VI Bronowice, powierzchnia planu wynosi 79,9 ha. Do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wpłynęło wiele pism od mieszkańców z uwagami do planu. – Dawno nie było planu, który na etapie koncepcji wzbudzał by tyle kontrowersji. Jeśli czegoś nie zrobimy, to podczas wyłożenia planu możemy spodziewać się protestów społecznych – mówił na początku stycznia Grzegorz Stawowy przewodniczący komisji. Na posiedzeniu komisji 23 stycznia Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przegłosowała opinię negatywną z zastrzeżeniami do  koncepcji planu obszaru „Lea”. - Oznacza to, że koncepcja planu wraca z uwagami do Wydziału Planowania Przestrzennego i czekamy na kolejną koncepcję dla planu licząc, że uwagi do niego złożone zostaną wzięte pod uwagę – tłumaczył zebranym na posiedzeniu Komisji jej przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radni wydali pozytywną opinię dla projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" (druk nr 3185) oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" (druk nr 3186). Również pozytywnie komisja zaopiniowała: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj" (druk nr 3181); projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (druk nr 3187), a także koncepcję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ulica Niebieska - Cmentarz".

Radni opiniowali także projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących dalszego procedowania projektu MPZP Osiedle Podwawelskie (druk nr 3182). - W związku z aktywnością inwestorów na terenie objętym projektowanym planem zagospodarowania dla Osiedla Podwawelskiego Rada Miasta Krakowa wnioskuje o powrót do prac nad projektem planu i przeprowadzenie pierwszego czytania. Mieszkańcy podnoszą, że trwają starania dewelopera o wyznaczenie tzw. drogi koniecznej do jednej z działek, co może skutkować zabudową na podstawie Warunków Zabudowy. Ponowne przystąpienie do prac nad planem daje szansę na wprowadzenie przez Radę Miasta poprawek do projektu planu i realizację postulatów mieszkańców o stworzeniu w tym miejscu dużego parku miejskiego, ograniczenie do minimum zabudowy i brak drogi, która wprowadziłaby na obszar Osiedla Podwawelskiego ruch tranzytowy – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały. Radni wydali pozytywną opinię dla tego projektu uchwały.

Pozytywną opinię otrzymał także druk nr 3183 w sprawie nadania nazwy parku. Nazwę Park Rzeczny im. Włodzimierza Tetmajera otrzyma obszar położony w Dzielnicy VI Bronowice wzdłuż ul. Tetmajera od parkingu aż po zbiornik wodny Pasternik i teren leśny graniczący z uroczyskiem w Rząsce. – Nowo tworzony park posiada zwyczajową, potoczną nazwę, jednak nie została ona nigdy formalnie nadana, stąd potrzeba powyższej uchwały. Dodatkowym argumentem jest fakt, że rok 2023 został ustanowiony rokiem Włodzimierza Tetmajera – piszą radni w uzasadnieniu do projektu uchwały.