górne tło

Nazwy muszą poczekać

Radni z Komisji Infrastruktury zdjęli z porządku obrad komisji opiniowanie druków dotyczących nadania nazwy projektowanym ulicom na terenie Dzielnicy X Swoszowice. Pozytywne opinie natomiast otrzymały projekty uchwał porządkujące uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz w sprawie określenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Jak tłumaczył Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Andrzej Łazęcki zmiany w regulaminie podyktowane są zmianami legislacyjnymi na poziomie krajowym. W 2022 r. zmieniła się ustawa Prawo wodne, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Doprecyzowana została definicja „nieczystości ciekłych”. Aktualnie jako „nieczystości ciekłe – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zmiana polega na dodaniu zwrotu „lub osadnikach”. Ponadto, ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona zmiana do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegająca na zastąpieniu użytego w ustawie wyrazu „chodnik” na wyrazy „droga dla pieszych”. Dlatego dostosowano zapisy Regulaminu do wprowadzonych zmian. Radni wydali pozytywną opinię dla druku nr 3177. Również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXXIII/2355/22 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz określenia górnych stawek opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (druk nr 3178). Zmiana także jest porządkowa i polega na dodaniu w paragrafie pierwszym zwrotu „lub osadnikach”.

Nazwy dla istniejących obiektów

Na wniosek radnego Andrzeja Hawranka radni podjęli decyzję o zdjęciu z porządku obrad posiedzenia Komisji druków nr 3161 oraz 3162 w sprawie nadania nazw projektowanym drogom na terenie Dzielnicy X Swoszowice. Projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta Miasta Krakowa przygotowała Rada Dzielnicy X Swoszowice. Pierwszy, według druku nr 3161, dotyczy nadania nazwy nowo projektowanej drodze pomiędzy ul. Bartla a przystankiem kolejowym SKA Opatkowice. Radni dzielnicy sugerują, by nosiła imię prof. Mieczysława Tomaszewskiego – muzykologa, teoretyka i estetyka muzyki. Drugi projekt uchwały Rady Dzielnicy X Swoszowice, według druku nr 3162, również dotyczy nadania nazwy nowo projektowanej drodze pomiędzy ul. W. Krygowskiego a ul. Zawiłą. Tym razem dzielnica X proponuje, by jej patronem został prof. Jan Grochowski – lekarz, profesor nauk medycznych, twórca nowoczesnej chirurgii dziecięcej w Polsce, współtwórca i wieloletni dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu. Jak wyjaśniał Tadeusz Murzyn, przewodniczący dzielnicy X Swoszowice – obie postaci były wybitnymi mieszkańcami Klinów.

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela Wydziału Geodezji – oba projekty uchwał otrzymają negatywną opinię prezydenta. Związane jest to z zasadą nadawania nazw istniejącym już obiektom - w tym przypadku wnioskodawcy chcą nadać nazwy obiektom na etapie projektowym. Zwrócono także uwagę, że właściwą drogą nadawania nazwy obiektom, ulicom, skwerom jest przekazanie propozycji nazw do banku nazw. Problemem może być także podobieństwo proponowanej nazwy – ul. Prof. Jana Grochowskiego do istniejącej już ul. Grochowskiej. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Krakowa w 2005 roku nie należy nadawać nazw podobnie brzmiących.