górne tło

Trwa oczyszczanie terenu pod pętlę na Górce Narodowej

W połowie listopada podpisany został aneks w sprawie remediacji zanieczyszczonego terenu pod pętlę końcową do umowy dotyczącej budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Pierwsze prace przygotowawcze dotyczące unieszkodliwienia zanieczyszczonego gruntu i jego wzmocnienia pod budowę pętli końcowej na Górce Narodowej rozpoczęły się już kilka tygodni temu. Wcześniej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zatwierdził projekt planu remediacji. Roboty prowadzone są w oparciu o metodę in situ (na miejscu), polegającej na bioremediacji, mechanicznej ekstrakcji lotnych związków z gruntu (venting) oraz tzw. solidyfikacji (stabilizacji gruntu).

Remediacja in situ nie powoduje też utrudnień natury logistycznej, które pojawiłyby się w przypadku konieczności wywożenia zanieczyszczonego gruntu z terenu budowy. Ostatecznie koszt tego procesu wraz ze wzmocnieniem terenu pod pętlę z dwupoziomowym parkingiem oszacowano na kwotę ok. 48,3 mln zł. Zgodnie z decyzją RDOŚ remediacja ma się zakończyć w marcu przyszłego roku.

Warto wiedzieć, że remediacja terenu przyszłej pętli jest konieczna i wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 101e ust. 1 „Prawo ochrony środowiska”, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu (a z takim mamy do czynienia w omawianym przypadku), jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 101a ust. 1 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi. Za dopuszczalną zawartość w glebie i w ziemi substancji powodującej ryzyko uznaje się taką zawartość, poniżej której żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie jest znacząco naruszona (art. 101a ust. 2 ustawy „Prawo ochrony środowiska”).

W przypadku wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, tj. przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko, stwierdzonych podczas badań w glebie lub w ziemi, przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska wskazują na obowiązek przeprowadzenia remediacji przez władającego powierzchnią ziemi (art. 101h ust. 1 ustawy „Prawo ochrony środowiska”). Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku terenu pod pętlę na Górce Narodowej.     

Dla przypomnienia: w okresie od 2017 do 2021 r., a więc zarówno na etapie przygotowywania projektu, jak i realizacji robót budowlanych związanych z linią tramwajową do Górki Narodowej wykonywano szereg badań i ekspertyz, które dotyczyły geotechnicznych warunków posadowienia tej inwestycji, jakości podłoża oraz warunków hydrogeologicznych. Na ich podstawie stwierdzono występowanie na terenie planowanej pętli na Górce Narodowej historycznych zanieczyszczeń w postaci substancji takich jak: węglowodory ropopochodne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. naftalen, antracen, chryzen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten i metale ciężkie (w tym arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć). W części terenu zanieczyszczenia przekraczały wartości dopuszczalne zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

W związku z ujawnieniem gruntów zanieczyszczonych na terenie przyszłej pętli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podjęta została decyzja o remediacji powiązanej z dostosowaniem gruntów do posadowienia pętli, przede wszystkim w zakresie, w którym planowane obiekty inżynierskie będą oddziaływały na podłoże, w tym na możliwość aktywacji zanieczyszczeń, co mogłoby doprowadzić do rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń na dalsze obszary.