górne tło

O drzewach na posiedzeniu komisji

Radnym z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawiona została m.in. informacja na temat ochrony drzew oraz realizowanych wycinek.

Od 1 stycznia do 5 września tego roku w Wydziale Kształtowania Środowiska toczyło się 1450 postępowań o usunięcie drzew w związku z zagrożeniem (drzewa suche, zagrażające obiektom, sieciom uzbrojenia itp.), a  kolejne 2609 to postępowania inwestycyjne (drzewa usuwane w związku z kolizją z planowaną inwestycją). W ramach rekompensacji przyrodniczej posadzonych zostało 3959 drzew. Osobną kategorią są zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych – było ich do tej pory 1072. – W przypadku takich zgłoszeń nie mamy niestety możliwości wymagania nasadzeń zastępczych – tłumaczyła Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Niemal wszystkie decyzje zezwolenia na usunięcie drzew mają nałożony obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych, a opłata za usunięcie jest odraczana pod warunkiem posadzenia nowego drzewa. Jeśli inwestor nie wywiąże się z obowiązku posadzenia drzewa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, uiszcza opłatę. Z tego tytułu do budżetu miasta w 2021 r. wpłynęło ponad 288 tys. zł, a do sierpnia 2022 r. – 183 tys. zł. Małgorzata Mrugała dodawała, że ze względu na kwoty zawarte w rozporządzeniu oraz ceny roślin w szkółkach - podmiotom usuwającym drzewa bardziej opłaca się zapłacić karę niż zastosować nasadzenia zastępcze. Więcej o procedurach związanych z drzewami w Krakowie można się dowiedzieć tu.

- Szacowana liczba drzew zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej to obecnie 214 tys. 198. W 2022 r. posadzono 274 drzewa, 33 273 krzewy i pnącza oraz 97 338 bylin. Planowane jest jeszcze posadzenie 1481 drzew, ponad 31 tys. krzewów oraz 34 500 bylin. Wyciętych zostało 624 drzew, natomiast 249 drzew zostało wyłamanych podczas sierpniowej burzy – mówił do radnych Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Poinformował też radnych, że podczas burzy z 23 lipca uszkodzone zostały w znacznym stopniu drzewa w uroczyskach: Wiszówka, Przegorzały, Kostrze, Grąby, Górka Pychowicka, Skotniki, Krzemieniec, Królówka oraz Bonarka. Uszkodzenia dotyczą też innych kompleksów leśnych, ale w mniejszym zakresie. Do września tego roku ZZM przeprowadził też w sumie 2563 kontroli drzew.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierza Wielkiego" (druk nr 2917) oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kapelanka". W sprawie projektu uchwały według druku nr 2928 dotyczącego opinii na temat ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy ul. Herwina Piątka w Krakowie radni zadecydowali, że Komisja wnioskować będzie podczas sesji Rady Miasta Krakowa o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad i wystąpi do Rady Dzielnicy IV o opinię.