górne tło

Aktualizacja programu inwestycyjnego dla dzielnic – budowa infrastruktury sanitarnej

Realizując zadania z obszaru gospodarki komunalnej miasto Kraków zapewnia mieszkańcom dostęp do usług komunalnych mających kluczowe znaczenie dla życia, jak zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zapewnienie dostaw energii, gospodarowanie odpadami komunalnymi czy zapewnienie czystości i porządku. W 2021 r. odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej utrzymywał się na stabilnym, wysokim poziomie wynoszącym ponad 99%. Jednocześnie 92,1% mieszkańców korzystało z sieci kanalizacyjnej.

Zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odprowadzenie ścieków realizuje miejska spółka Wodociągi Miasta Krakowa, która określa realne potrzeby mieszkańców poszczególnych dzielnic Krakowa w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Polityka inwestycyjna w tym obszarze jest realizowana m.in. w oparciu o zapisy Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. Budowa infrastruktury sanitarnej (BIS).

Celem jego utworzenia było:

Program inwestycyjny dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej został przyjęty do realizacji w dniu 7 lutego 2018 r. uchwałą NR XCIV/2464/18 Rady Miasta Krakowa. W związku ze zmianami w zakresie prawnym, organizacyjnym oraz technicznym, jakie nastąpiły od jego rozpoczęcia, Program wymaga aktualizacji dotyczącej zasad utrzymania i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności:

Proponowane zmiany zostaną uwzględnione w projekcie uchwały, która planowana jest do przedłożenia pod obrady Rady Miasta Krakowa we wrześniu tego roku.