górne tło

Krakowski Panel Klimatyczny – realizujemy rekomendacje mieszkańców

W czerwcu ubiegłego roku zakończył się pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny, poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. W trakcie jego prac reprezentatywna grupa mieszkańców szukała odpowiedzi na pytanie: jak miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej. Rezultatem Panelu było wypracowanie i przekazanie władzom 32 rekomendacji, które zgodnie z przyjętymi założeniami mają dla Prezydenta charakter wiążący.

Status wdrażania poszczególnych rekomendacji jest bardzo zróżnicowany: realizacja większości z nich została rozpoczęta lub zakończona (łącznie 24 rekomendacji). Realizacja pozostałych wymaga wcześniejszych, złożonych przygotowań, które są w większości w zaawansowanym stadium. Także one wkrótce zostaną rozpoczęte.

Przykładem rekomendacji, która jest w trakcie realizacji może być ta z numerem 17 o treści: „Rozwój oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie na dostarczanie ciepła ekologicznego poza ekonomicznym zasięgiem tradycyjnej sieci ciepłowniczej wraz z analizą możliwości wykorzystania ciepła odpadowego i chłodu z ciepła sieciowego.”

W ramach podjętej, długoterminowej współpracy krakowskiej spółki ciepłowniczej MPEC z Akademią Górniczo-Hutniczą (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania), Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk powstały: analizy i dokumentacja dotycząca wdrażania rozwiązań innowacyjnych w MPEC SA tj. sieć V generacji, geotermia, fotowoltaika i wodór. Opracowane rozwiązania są oferowane mieszkańcom znajdującym się poza tradycyjną siecią w formule Ciepło jako usługa. Efektem wspólnych projektów są także instalacje pilotażowe OZE.

MPEC testuje rozwiązania, które umożliwiają dostarczanie ekologicznej energii cieplnej w rejony poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej. Prowadzi badania systemów dostarczania energii w oparciu o instalacje wyspowe (lokalne sieci dla kilku czy kilkunastu obiektów, dla których tworzy się własne źródło energii cieplnej np. kotłownię gazową, pompy ciepła) czy układy energetyki rozproszonej. Bada także możliwość wykorzystania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Pierwszą inwestycją zrealizowaną pilotażowo przez MPEC była instalacja powietrznej pompy ciepła, (przeznaczonej do ogrzewania) domu kultury przy ul. Kuryłowicza. Kolejną było zainstalowanie powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej do produkcji ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kantorowickiej. Dzięki tej inwestycji ciepła woda jest dostarczana do 45 lokali mieszkalnych. Trwają też prace nad wykorzystaniem OZE w szkole przy ul. Jaskrowej oraz ośrodku zdrowia przy ul. Szybisko. Budynki znajdują się poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej.

W maju 2021 roku krakowski MPEC, jako pierwsza spółka ciepłownicza w kraju, otrzymał koncesję na wytwarzanie ciepła opartego na energii odnawialnej z zainstalowanych pomp ciepła a 9 sierpnia tego samego roku uzyskał zatwierdzenie taryfy dla OZE, co umożliwia sprzedaż zielonej energii.

Dzięki współpracy UMK, MPEC oraz PGE SA Oddział Kraków powstała Mapa ciepła dla Krakowa, która służy poprawie efektywności energetycznej i umożliwia prace planistyczne a także oszacowanie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach znajdujących się poza zasięgiem sieci.  

Informacje na temat aktualnego statusu realizacji pozostałych rekomendacji wraz z planowanym harmonogramem są dostępne tutaj