górne tło

UNICEF i miasto Kraków pomagają ukraińskim dzieciom [UA]

Kraków otrzymał od organizacji UNICEF finansowe wsparcie dla ukraińskich rodzin. To pokłosie podpisanego w marcu porozumienia o pomocy pomiędzy miastem a tą organizacją. Pomoc Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci polega na dofinansowaniu opieki nad dziećmi uchodźców w prywatnych żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Taka pomoc ułatwi podjęcie pracy kobietom, które niejednokrotnie nie mają zapewnionej opieki nad dziećmi.

Organizacja dofinansuje 200 miejsc dla dzieci uchodźców, a kwota dofinansowania na każde dziecko do lat trzech to 1200 zł. W ramach tego dofinansowania placówka zapewni dzienne wyżywienie oraz opiekę przez 10 godz. dziennie. Opłata rodzica wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie. Ta kwota może również zostać pokryta z dofinansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku dziecka, na które rodzic nie pobiera Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

W przypadku przyznania dofinansowania, placówka podpisuje z rodzicem lub opiekunem dziecka umowę o świadczeniu opieki i informuje o tym Urząd Miasta Krakowa. Umowa może obowiązywać nie dłużej niż do końca tego roku.

Szczegółowe informacje odnośnie do tego dofinansowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lista miejsc opieki, które zostały objęte programem oraz szczegółowe wytyczne.

ЮНІСЕФ спільно з містом Краків допомагають українським дітям у Кракові

Краків отримав фінансовий грант від організації UNICEF, призначений українським родинам. Це наслідок підписаної в березні угоди про допомогу між містом та представниками цієї організації. Допомога Дитячого фонду ООН полягає у співфінансуванні догляду в приватних яслах, дитячих клубах та денними опікунами для дітей біженців з України. Така допомога полегшить працевлаштування жінок, які часто не мають забезпеченої опіки за дітьми.

Організація субсидуватиме 200 місць для дітей біженців, а сума співфінансування на кожну дитину до 3 років становить 1200 злотих. У рамках цієї субсидії заклад надаватиме повний пансіон та догляд протягом 10 годин на добу. Батьківська оплата становитиме максимум 400 злотих на місяць. Цю суму також можна покрити за рахунок субсидії Установи соціального страхування у випадку дитини, на яку один із батьків не отримує сімейний капітал.

У разі надання субсидії установа підписує договір про опіку з батьками або опікунами дитини та інформує про це Адміністрацію міста Кракова. Угода може набути чинності з липня 2022 року і триватиме не більше ніж до кінця цього року.

Детальну інформацію про цей грант можна знайти в Бюлетені публічної інформації. Komunikaty dla rodziców dzieci- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

Перелік місць догляду, які охоплює програма, можна знайти тут y Детальні інструкції тут