górne tło

Sieć wodociągowa na peryferiach Krakowa

Mieszkańcy osiedli peryferyjnych od lat zmagają się problemami przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Co do tej pory udało się zrobić, ile metrów bieżących sieci podłączono w ostatnim czasie i jakie osiedla mają największy problem z przyłączeniem do sieci? O tym między innymi dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przeprowadzana jest na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). O realizacjach mówił przedstawiciel Wodociągów Miasta Krakowa - Grzegorz Foryś. – W 2021 roku przewidywaliśmy budowę ok. 5 km sieci wodociągowej, za przewidzianą kwotę ok. 4 mln zł oraz ok. 7 km sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę ok. 17 mln zł. Do tej pory udało się wykonać 5670 mb. sieci wodociągowej, czyli przekroczyliśmy to co zakładaliśmy. Kwota również niestety została przekroczona, bo jest to 5 mln 790 tys. zł na sieci wodociągowe. Jeśli chodzi o sieci kanalizacji sanitarnej wybudowaliśmy ok. 9 km za kwotę 19 mln zł. – tłumaczył Foryś. W planie na rok 2022 znalazła się budowa 3300 mb. sieci wodociągowej za kwotę 4 mln 200 tys. zł, a także budowa 9,5 km sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę ponad 18 mln zł. To są wszystkie zadania, które posiadają prawomocną decyzję o budowie. - W I kwartale 2022 r. zrealizowano 1 222 mb. sieci wodociągowej za łączną kwotę 559 tys. zł i była to budowa wodociągów w ul.: Sosnowieckiej, Jasnogórskiej, Gruszczyńskiego, Sucharskiego, Kokotowskiej, Jasieńskiego. Wybudowano też 2 215 mb. sieci kanalizacyjnej za kwotę 3 mln 137 tys. zł, była to budowa kanalizacji w ul.: Dożynkowej, Myślenickiej, Droga Rokadowa, Kokotowskiej, Sucharskiego, Zaporębie, Klasztornej – dodał Grzegorz Foryś.

Radny Michał Starobrat miał pewne propozycje zmian w procedurze naboru wniosków do programu. - Rozumiem, że na komisji powinniśmy dyskutować, by programy np. poprawiać, żeby lepiej służyły mieszkańcom. Zauważam, że w programie BIS cała uchwalona procedura działa, ale na pewnym etapie zawodzi. Dzieje się to wtedy, gdy powstaje wstępna koncepcja danej sieci, a mieszkańcy muszą się na nią zgodzić, np. także na „przejście” przez swoje tereny. Nie wszyscy takie zgody chcą wyrazić. Moim zdaniem, jeśli taka sytuacja zaistnieje wówczas Wodociągi powinny informować radę dzielnicy. Wtedy radni dzielnicowi mają informacje, na jakim etapie jest inwestycja, jacy właściciele nie wyrazili zgody i mogą w tej sytuacji interweniować – proponował radny Starobrat.

Komisja poruszyła także kwestię rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węgrzynowicach, Wadowie, Łuczanowicach oraz przy ul. Gustawa Morcinka. Z informacji przekazanych przez przedstawiciela Wodociągów Miasta Krakowa wynika, iż w danym rejonie funkcjonuje system kanalizacji rozdzielczej, zlewnia oczyszczalni ścieków „Wadów”. Oczyszczalnia ścieków „Wadów” obecnie pracuje na poziomie swoich maksymalnych zdolności przepustowych, tym samym brak jest technicznych możliwości przyjęcia dodatkowej, znaczącej ilości ścieków. - W tej sytuacji konieczna jest budowa dużego zakresu urządzeń kanalizacyjnych, poprzez które nastąpi przerzut ścieków z oczyszczalni ścieków „Wadów” do sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w zlewni centralnej oczyszczalni ścieków „Kujawy”. Realizacja tego zadania wymaga czasu niezbędnego do uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane oraz wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych – tłumaczył Grzegorz Foryś. Proces inwestycyjny został już rozpoczęty przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Obecnie prowadzone są prace projektowe, których następstwem będzie opracowanie projektu budowlanego, koniecznego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Uzyskanie tej ostatecznej decyzji administracyjnej, umożliwi realizację inwestycji w latach 2024 - 2025. Po tym terminie możliwa będzie dalsza rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na tym obszarze. – Pierwsze pisma w tej sprawie pojawiły się już w 2016 r. Rozmawiamy dziś nie tylko o kanalizacji, rozmawiamy także o braku wody w niektórych miejscach na terenie Dzielnicy XVII. Starannie przemyślany plan nie pomija najmniejszych, czyli mieszkańców osieli peryferyjnych, a ze wspomnianej korespondencji wynika, że wnoszą o to od wielu, wielu lat i jak dotąd niestety bezskutecznie – mówiła radna Renata Kucharska, która również apelowała o jak najszybsze skoncentrowanie działań na tym obszarze i rozwiązanie kwestii nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Z kolei zastępca prezydenta Andrzej Kulig zwrócił się z prośbą do Wodociągów Miasta Krakowa, by w najbliższym czasie przeprowadziły szereg spotkań z mieszkańcami w sprawie procedur i możliwości programu BIS, a także w sprawie planowanych inwestycji.