górne tło

Słona Woda, plany miejscowe i strategia miasta

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa, projekty uchwał związane z planami przestrzennymi oraz sprawozdanie z prac zespołu w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Słona Woda” – tymi sprawami zajęli się radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji tego dokumentu, w tym trybu konsultacji (druk nr 2844). Jak tłumaczył radnym zastępca dyrektora Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji - Piotr Wierzchosławski, konieczność aktualizacji Strategii wynika z nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2020 r.  Ustawa wskazuje okoliczności, które warunkują aktualizacje dokumentów strategicznych, a są to m.in.: zmieniająca się sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy lub konieczność zachowania spójności ze strategią rozwoju województwa. - Strategia przyjęta została w 2018 r, ale opracowanie przypadało na okres z innymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi – tłumaczył dyrektor Wierzchosławski.

Do głównych przesłanek aktualizacji Strategii należy zaliczyć zachodzące zmiany w wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach decydujących o możliwościach kształtowania rozwoju Krakowa. Należą do nich: wyniki ewaluacji przeprowadzonej na przełomie 2021/2022; koncentracja problemów społeczno-gospodarczych; nowe dokumenty i instrumenty dotyczące tworzenia i wdrażania na poziomie europejskim i krajowym polityki miejskiej, w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Obszary Strategicznej Interwencji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim; aktualizacje dokumentów krajowych i regionalnych, a także tworzenie nowych dokumentów wyznaczających cele i kierunki polityki regionalnej oraz możliwości pozyskiwania wsparcia dla polityk realizowanych na szczeblu lokalnym.

Słona Woda po wakacjach

Sprawozdanie z prac Zespołu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa ds. ustanawiania użytków ekologicznych w przedmiocie użytku ekologicznego "Słona Woda" zaprezentował radnym Jan Stanisław Pietras, przewodniczący Zespołu. Teren obejmuje ponad 13 ha i zlokalizowany jest na granicy Dzielnicy XI Podgórze Duchackie oraz XII Bieżanów-Prokocim, pomiędzy ulicami: Obronną, Kostaneckiego i Słona Woda.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku „Słona Woda”, wg druku nr 1338 został przedstawiony radnym podczas sesji RMK 26 maja 2021 r. Wtedy to radni zadecydowali, by projekt odesłać do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Rok temu, 5 lipca powołany został zespół roboczy w skład którego weszli radni: Małgorzata Kot, Łukasz Maślona, Michał Starobrat oraz Jan Stanisław Pietras. Zespół przeprowadził analizę: wydanych oraz procedowanych decyzji WZiZT z ostatnich trzech lat, opracowań przyrodniczych, środowiskowych i fizjologicznych dla obszaru planowanego użytku, informacji na temat projektowanego połączenia terenów zielonych w tzw. „Planty Podgórskie” oraz zagadnień związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie”.

- Proponowany użytek jest objętym planem miejscowym, który zakłada w tym miejscu zieleń. Czy jest uzasadnione tworzenie tak dużego użytku? Czy nie lepiej chronić to, co najcenniejsze, a resztę w ramach parku zostawić jako półdzikie? – dopytywał Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Grzegorz Stawowy.

– Planowany użytek kiedyś obejmował ponad 53 ha, teraz mówimy zaledwie o 13. Znaczna część terenu została zabudowana, a część zostawiamy pod urządzony park. Zespół kierował się zdrowym rozsądkiem, by objąć ochroną tereny najbardziej cenne i dać im szansę na przetrwanie w przyszłości – wyjaśniał radny Łukasz Maślona i podkreślał, że ważne jest także zachowanie połączeń ekologicznych z istniejącymi już terenami zielonymi.

Komisja zdecydowała, że dyskusja na temat utworzenia użytku ekologicznego „Słona Woda” kontynuowana będzie po przerwie wakacyjnej we wrześniu. Wtedy też przedstawiona zostanie propozycja projektu uchwały w tej sprawie.

Pozytywnie dla planów

Radni wydali pozytywną opinię dla projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa - rejon ul. Banacha I, II, III, IV, V” (druk nr 2824). Natomiast pozytywnie z uwagami zaopiniowali koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Rydlówka”, „Olsza – Osiedle Oficerskie” oraz „Kobierzyńska – Piltza”.

Projekty uchwał