górne tło

Nieprawidłowości po kontroli w przedszkolu

O sytuacji Niepublicznego Przedszkola „Pod Magnolią”, któremu w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości pobrania dotacji za rok 2021 Urząd Miasta Krakowa naliczył kwotę  5, 5 mln zł do zwrotu, rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

W Krakowie działa obecnie 7 przedszkoli o nazwie „Pod Magnolią” w tym 1 niepubliczne i 6 publicznych. W sumie uczęszcza do nich 660 dzieci.

Placówki niesamorządowe otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową na każde dziecko wykazane w informacji miesięcznej wg stanu na 1-szy dzień roboczy miesiąca. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju placówki (publiczna lub niepubliczna). Placówka publiczna to taka, w której pobyt dziecka do 5 godzin jest bezpłatny, a każda następna godzina kosztuje rodzica/opiekuna prawnego nie więcej 1 zł. Placówka taka otrzymuje miesięcznie na dziecko kwotę 1 330,61 zł lub 556,45 zł w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej (stan na 1 czerwca 2022 r.). Placówka niepubliczna to taka, która pobiera od rodziców/opiekunów prawnych czesne wg ustaleń organu prowadzącego, a od miasta otrzymuje miesięcznie dotację na dziecko w wysokości 942,51 zł lub 394,16 zł w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej oraz 720,75 zł w punkcie przedszkolnym (stan na 1 czerwca 2022 r.).

Kontrola przeprowadzona w 2021 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Magnolią” nie była pierwszą. W sumie przeprowadzono ich pięć w latach: 2016, dwie w 2018, 2020, 2021. Tylko podczas kontroli przeprowadzonej w 2016 roku, obejmującej lata 2011-2015, nie stwierdzono nieprawidłowości, wszystkie kolejne kontrole wykazały nieprawidłowości. Przebieg i efekty wszystkich przeprowadzonych kontroli są na bieżąco publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Dotacje przekazywane są pod warunkiem przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku przedszkoli publicznych. Natomiast w przypadku przedszkoli niepublicznych konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz przekazanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja wypłacana jest na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, sporządzanej według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i składanej przez organ prowadzący do 5 dnia miesiąca.

- W związku z tym, iż warunki uzyskiwania dotacji w przypadku przedszkoli sieci „Pod Magnolią” są obecnie spełniane, nie ma postawy do odmowy udzielenia dotacji – informowała radnych Anna Korfel-Jasińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Krakowa. Informowała także, że miasto wystąpiło do ustawodawcy o uszczelnienie przepisów w tym zakresie.

Radny Wojciech Krzysztonek, który był z jednym z wnioskodawców wprowadzenia tego tematu na posiedzenie Komisji Edukacji prosił urzędników o lepszą komunikację z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola „Pod Magnolią”. – Rodzice nie wiedzą w jakiej sytuacji się teraz znajdują i co ich dalej czeka. Dostają zapewnienia, że wszystko jest w porządku, a w placówce w Czyżynach połowa kadry złożyła wypowiedzenie – mówił radny.

Jak informowali przedstawiciele Wydziału Edukacji, w stosunku do żadnego ze wskazanych przedszkoli „Pod Magnolią” nie toczy się żadne postępowanie dotyczące wykreślenia, czy zmiany wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych (przedszkole niepubliczne), ani cofnięcia, czy zmiany zezwolenia na założenie publicznego przedszkola.

- Nie ma podstaw, by mówić o tym, że przedszkola „Pod Magnolią” miałyby nie pracować - informowała Anna Domańska, Dyrektor Wydziału Edukacji. Wyjaśniała także, że po pierwszej rekrutacji zostało 1000 miejsc w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych, a miasto planuje wkrótce otworzyć  kolejne przedszkole na os. Piastów. Zapewniała także, Wydział Edukacji jest do dyspozycji rodziców.

Przedstawiciele Wydziału Edukacji zadeklarowali także, że w najbliższych dniach na Portalu Edukacyjnym wywieszona zostanie informacja na temat liczby i lokalizacji wolnych miejsc w przedszkolach, które zostały po rekrutacji uzupełniającej.

Dodatkowo Wydział Edukacji poinformował, iż wnioskowane propozycje zmian przepisów, z którymi Miasto zwracało się do Ministra Edukacji i Nauki, mające na celu uszczelnienie procesu dotowania podmiotów niesamorządowych nie były inspirowane wynikami jedynie kontroli Przedszkola Niepublicznego „Pod Magnolią”, lecz wynikały z licznych nieprawidłowości, stwierdzanych podczas prowadzanych kontroli podmiotów dotowanych przez Gminę Miejską Kraków i stanowiły wyraz troski o prawidłowość wykorzystania środków dotacyjnych, stanowiących środki publiczne.

Wydział Edukacji przeprowadził także szkolenia dla wszystkich szkół i placówek niesamorządowych: w 2017 r. w zakresie przekazania informacji wynikających ze zmiany prawa oświatowego i procesu legislacji uchwał w sprawie dotowania placówek, w 2018 r. w zakresie wykorzystania dotacji oświatowej oraz w 2021 r. w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej.

Radni przegłosowali wnioski w sprawie: przeprowadzenia dyskusji na sesji Rady Miasta Krakowa 6 lipca na temat sytuacji Niepublicznego Przedszkola „Pod Magnolią”, organizacji spotkania z właścicielami przedszkoli.

Sprawy nieprawidłowości związanych z pobranymi dotacjami objęte są postępowaniem prokuratorskim.