górne tło

Zostań dyrektorem Muzeum AK

Doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem i działalnością wystawienniczą, znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze oraz znajomość zagadnień związanych z II wojną światową, tematyką militarną i Armią Krajową – m.in. taką wiedzę powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie. Na przesłanie zgłoszenia do Urzędu Miasta Krakowa kandydaci mają 40 dni licząc od 19 lutego, wtorek.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum może przystąpić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta w pełni z praw publicznych; ukończyła studia wyższe magisterskie; ma co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, wymagających doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi m.in. w instytucjach kultury, administracji rządowej i samorządowej; posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; jest niekarana; legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym; posiada biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Preferowani będą kandydaci posiadający: udokumentowaną działalność w zakresie muzealnictwa, w tym w szczególności w dziedzinie działalności wystawienniczej; znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji; umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniu projektami. A także posiadający: predyspozycje i zdolności organizacyjne; doświadczenie i znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy budżetowych, pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej; znajomość zagadnień z dziedziny: II wojny światowej, tematyki militarnej i Armii Krajowej; wykształcenie wyższe z zakresu historii, historii sztuki, muzealnictwa, prawa, zarządzania, marketingu.

Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl/ Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać je na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie" (w ciągu 40 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie lokalnej, czyli od 19 lutego 2013 r.).

Planowany termin zakończenia postępowania konkursowego to 30 kwietnia 2013 r. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu pisemnie i telefonicznie.

Dodatkowe informacje o tym co powinny zawierać wnioski są dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl (Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 371/2013).