górne tło

Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

28 lutego 2021 roku zakończył się Projekt "Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych". W ramach zapewnienia okresu trwałości projektu w latach 2021 – 2024 realizowane jest zadanie publiczne pn. „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Kontynuacja projektu realizowana jest na podstawie zawartej umowy Gminy Miejskiej Kraków z organizacją pozarządową - Fundacją Pełna Życia, wybraną w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 marca 2021 roku do 29 lutego 2024 roku zadania publicznego w zakresie "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Gmina Miejska Kraków jako Zleceniodawca, na realizację zadania publicznego w latach 2021 – 2024 przeznaczy 3 110 400,00 zł.

Centrum Informacyjno-doradcze mieści się w Krakowie na os. Szkolnym 14.

Opieka odciążeniowa dla opiekunów osób niesamodzielnych realizowana jest w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

Porady i informacje udzielane są w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, telefonicznie, mailowo oraz poprzez czat.

Godziny otwarcia:

10:00 - 18:00 - poniedziałki

8:00 - 16:00 - wtorki, środy, czwartki, piątki

tel: 512 361 939

tel: 512 361 898

tel: 510 742 669

e-mail : kontakt@wsparciekrakow.pl

Opieka odciążeniowa dla opiekunów osób niesamodzielnych realizowana jest w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.          

Liczba osób objętych poradą i doradztwem anonimowo w okresie rozliczeniowym 1.03.2021 do 31.12.2021 r. to 1 183 osoby. Porad anonimowych udzielono w zakresie dostępnych form wsparcia i pomocy wynikającej z ustaw, pomocy publicznej, ale także wsparć świadczonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Krakowa. Od 01.03.2021 – 31.12.2021 ogółem poradą i doradztwem objęto 136 osób - wszystkie osoby biorące udział w projekcie, tj. opiekunów faktycznych i osoby niesamodzielne, którym została udzielona opieka odciążeniowa w okresie rozliczeniowym. W okresie 01.03.2021r do 31.12.2021 objęto opieką 31 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, osoby te otrzymały opiekę godzinową do 9 godzin dziennie przez 10 dni. Zrealizowano 1 693 godziny opieki godzinowej.

Zadania realizowane w ramach opieki odciążeniowej:

1.Opieka odciążeniowa zapewnia osobom niesamodzielnym:               

1) Turnusy opieki odciążeniowej od 2-24 godzin dziennie do 14 dni, do maksymalnie 30 dni dla jednej osoby.

2) Fizjoterapię dla opiekuna faktycznego i osoby niesamodzielnej (jeśli jest wskazanie lekarskie).

3) Usługi pielęgniarskie dla osoby niesamodzielnej (jeśli jest wskazanie lekarskie).

4) Porady psychologa dla opiekuna faktycznego i osoby niesamodzielnej.

5) Grupy Wsparcia prowadzone przez psychologa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

6) Porady lekarskie dla opiekuna faktycznego i osoby niesamodzielnej.

7) Szkolenie indywidualne w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną.               

2.Doradztwo i informacja, obejmuje:

1) Porady doradców z doświadczeniem życiowym  i zawodowym  udzielane telefonicznie, mailowo i poprzez czat, codziennie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin.

2) Informacje na platformie internetowej projektu z wersją responsywną (RWD) czatem oraz rozbudowanym zakresem informacji na następujące tematy:

Doradcy dokonują analizy sytuacji całej rodziny, dobierają sposoby pozwalające na korzystanie z oferty przysługującej pomocy. Poszukują odpowiednich form wsparcia, jakie oferują organizacje pozarządowe i inne instytucje pomocowe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, proponują rozwiązania zgłaszanych przez opiekunów problemów, dokonują analizy sytuacji rodziny, dobierają sposób odpowiedniej pomocy. Zespół Interdyscyplinarny lekarz, psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka, fizjoterapeuci i manager opieki kwalifikują uczestnika do opieki. Komisji Kwalifikacyjna ustala zakres pomocy i usług zdrowotnych.

W roku 2021 oraz w roku 2022 opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dofinansowana została ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa".