górne tło

Budujmy parkingi

Jak będzie wyglądał program budowy parkingów w oparciu o inicjatywę lokalną? Z pomysłodawcą programu radnym Krzysztofem Sułowskim rozmawia Katarzyna Maleta-Madejska.

Na czym polega Pańska koncepcja programu budowy parkingów lokalnych?

Krzysztof Sułowski: Z przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa badań wynika,

że brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych to dla mieszkańców jeden z dwóch głównych problemów Krakowa, choć jest to też na pewno problem ogólnopolski, dotyczący dużych miast. Dotyka wielu mieszkańców i prowadzi niestety do szeregu konfliktów społecznych. Trzeba temu przeciwdziałać, dlatego przygotowałem program budowy parkingów lokalnych w Krakowie. Opiera się on na oddolnej inicjatywie mieszkańców. To sami mieszkańcy będą mogli się zorganizować i złożyć w tej sprawie wniosek. Muszą być to co najmniej dwie osoby, ale dopuszczamy także możliwość, aby mieszkańcy złożyli wniosek poprzez stowarzyszenie założone na potrzeby tego projektu. Wnioski mogą składać także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Składając wniosek, mieszkańcy muszą wnieść wkład własny w wysokości 20 proc. wartości inwestycji. Tym wkładem może być zarówno wkład finansowy, jak również rzeczowy, np. gdy dana spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa przekaże działkę pod budowę parkingu na rzecz miasta oraz z założeniem, że powstały obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom tej wspólnoty. Wkładem rzeczowym może być również przekazanie materiałów budowlanych lub wykonanie jakiejś usługi przy budowie. Dodatkowo dopuszczamy możliwość wkładu w postaci pracy własnej mieszkańców. Drugim założeniem programu jest znaczący wkład finansowy ze strony Urzędu Miasta. Byłoby to 80 proc. wartości takiej inwestycji parkingowej. Oceny projektów będzie dokonywał Prezydent, oczywiście posiłkując się właściwymi do tych spraw urzędnikami. Procedura rozpatrywania wniosków opierać się będzie na wyznaczonych kryteriach. Najważniejszym spośród nich jest kryterium potrzeb danej społeczności lokalnej. Urzędnicy wezmą pod uwagę liczbę zebranych podpisów. Dodatkowym kryterium będzie liczba mieszkańców zaangażowanych w realizację projektu. Chcielibyśmy także wciągnąć w ten proces rady dzielnic, dlatego jednym z kryteriów będzie ich opinia na temat planowanej budowy, a także wkład finansowy Rady Dzielnicy. Dopuszczamy bowiem możliwość współfinansowania projektu ze środków rad dzielnic. Swoją opinię będzie mogła także wyrazić Komisja Infrastruktury RMK.

Od kiedy program mógłby ruszyć i jaki będzie jego koszt?

KS: Proponujemy, żeby w budżecie miasta na 2022 r. została zabezpieczona kwota 5 mln zł, aby program mógł ruszyć pilotażowo. Chcielibyśmy w kolejnych budżetach na stałe zaplanować środki na jego realizację.

Kto byłby odpowiedzialny za budowę parkingów?

KS: Proponujemy Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Inwestycje parkingowe będą mogły być realizowane na terenach Gminy Miejskiej Kraków bądź Skarbu Państwa, ale znajdujące się w zarządzie danej jednostki miejskiej.

Na czym będzie polegać innowacyjność tego projektu?

KS: Tworząc program budowy parkingów lokalnych, odwołujemy się do funkcjonującego pod koniec lat 90. i na początku lat dwutysięcznych programu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Dzięki niemu, zwłaszcza w dzielnicach peryferyjnych, udało się zbudować dość dużo ulic, chodników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Ten program bardzo się sprawdził, a polegał na oddolnej inicjatywie mieszkańców, którzy sami się organizowali, tworzyli np. komitet budowy kanalizacji (na danym osiedlu), wnosili wkład finansowy. Następnie Miasto ten projekt przejmowało, dofinansowywało i właściwa jednostka miejska go realizowała. Także w ostatnich latach można wskazać szereg inicjatyw oddolnych, wnioskowanych przez samych mieszkańców, lokalnych aktywistów, radnych dzielnicowych, które na dalszym etapie działań były przejmowane przez jednostki samorządowe i zakończyły się dobrymi efektami.

dwutygodnik Krakow.pl banner