górne tło

Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – konsultacje społeczne

Przypominamy o trwających do dziś, 19 listopada konsultacjach społecznych w sprawie utworzenia parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Planowany park kulturowy to kolejny, po Starym Mieście i Nowej Hucie, teren, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Obszary tych dwóch historycznych dzielnic znajdują się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa.

Utworzenie parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem ma zabezpieczyć istniejącą zabudowę zabytkową tej przestrzeni oraz wpłynąć na sposób jej użytkowania, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, władz Krakowa i rekomendacjami ekspertów, którzy przygotowali plan ochrony tego terenu. Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Do tej pory, w ramach odbywających się konsultacji w sprawie utworzenia parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, odbyły się m.in. dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w temacie estetyki miejskiej, budownictwa, organizacji przedsięwzięć oraz ogólnie rozumianej reklamy pojawiającej się w obszarze parku.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami odbyło się 9 listopada w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Rozmawiano głównie o funkcjonowaniu gastronomii na obszarze planowanego parku kulturowego (w tym funkcjonowaniu foodtrucków) oraz o kwestiach związanych z przewozem meleksami na Kazimierzu i Stradomiu.

Do 14 listopada była możliwość zgłaszania wszelkich uwag i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego za pomocą elektronicznego formularza konsultacyjnego.

Z kolei 15 listopada odbył spacer badawczy z udziałem historyka sztuki Łukasza Kilarskiego – specjalisty ds. zieleni, autora m.in. konspektu zagospodarowania parku Duchackiego, projektu zielonych elewacji oraz pływających zielonych wysp na Wiśle.

W ramach konsultacji odbyły się także telefoniczne dyżury ekspertów.

Na zakończenie konsultacji przygotowano specjalną debatę z udziałem ekspertów, w formie moderowanej dyskusji online, która odbędzie się dziś, 19 listopada, w godz. 18.00–21.00. Link do debaty tutaj.

Z pełną treścią projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem” można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Zachęcamy do wyrażania swojej opinii i dzielenia się z nami wszelkimi uwagami na temat proponowanych zasad, które obowiązywać będą na terenie Kazimierza i Stradomia. Dziękujemy jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie i uczestnictwo w konsultacjach. 

park kulturowy kazimierz ze stradomiem


Konsultacje prowadzone są na podstawie: uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z uchwałą Nr XIV/259/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park kulturowy Kazimierz”.