górne tło

Nie czekać z remontami na uchwalanie budżetu

Między innymi o nakładkach asfaltowych i budowie chodników była mowa na Komisji Infrastruktury RMK.

Radni otrzymali z Zarządu Dróg Miasta Krakowa listę chodników, które mają powstać w latach 2022-2025. Była ona wcześniej konsultowana z radami dzielnic, radni miejscy również mieli wkład w jej tworzenie. – Idea, która nam przyświeca jest taka, by środki na budowę chodników były cały czas zagwarantowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa, by zadania te mogły być realizowane ciągle, bez oczekiwania na uchwalanie budżetu na kolejne lata – mówił Jacek Bednarz, przewodniczący Komisji Infrastruktury. – Apeluję, by lista ta była przemyślana i była zobowiązaniem dla obu stron – dodawał Andrzej  Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. - Lista ta powstała, by radni wiedzieli, co wydarzy się w tym temacie w kontekście całego miasta i by mieszkańcy uzyskali informację, co będzie w najbliższych latach robione – mówił radny Bednarz. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji zadań dotyczących budowy chodników na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2022 do 2025 oraz przyjęcie projektu uchwały w sprawie w ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie budowy chodników w latach 2022 do 2025 nie były opiniowane przez Komisję podczas posiedzenia. – Dajemy sobie czas na poprawki do listy – dodawał Jacek Bednarz. Podobnie stało się w przypadku wniosku w sprawie realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków - nakładki asfaltowe, w latach 2022 do 2026 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie modernizacji dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków - nakładki asfaltowe w latach 2022 do 2026 – nie były one głosowane przez radnych. Do listy w sprawie remontów nakładkowych radni również mogą zgłaszać propozycje i uwagi. – Są widoczne efekty programu nakładkowego remontu ulic, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić ciągłość finansowania – mówił radny Jacek Bednarz. – Remonty nakładkowe są obecnie realizowane przez firmy zajmujące się bieżącym utrzymaniem. Zastanawiamy się nad zmianą tego modelu oraz przejściem z rozliczenia jednorocznego na dwuletnie, co ułatwi prace – mówił Piotr Trzepak z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego według druku nr 2147; zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych według druku nr 2149; ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji według druku nr 2150 oraz określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych według druku nr 2165.