górne tło

„Nie przymykam oczu na nieprawidłowości” – polemika

11 sierpnia 2021 r. na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się wywiad z Barbarą Nowak, Małopolskim Kuratorem Oświaty. Odnosząc się do poruszonych w przywołanej rozmowie kwestii dotyczących arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, Urząd Miasta Krakowa przekazuje niniejszą polemikę.

Współpraca Miasta Krakowa jako organu prowadzącego samorządowe przedszkola, szkoły i placówki z Kuratorium Oświaty jako organem nadzoru pedagogicznego jest realizowana ze starannym uwzględnieniem kompetencji ustawowych. Arkusze organizacji szkoły i przedszkola, zgodnie z przepisami z art. 110 Prawa oświatowego, określają szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Dokumenty te są opracowywane przez dyrektorów szkół i przedszkoli, a następnie zatwierdzane przez organ prowadzący (czyli w przypadku krakowskich jednostek samorządowych – przez Prezydenta Miasta Krakowa) po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli Małopolskiego Kuratora Oświaty). Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, jej dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

Czytelnicy z lektury wspomnianego wywiadu mogą dowiedzieć się, że spośród 813 negatywnie zaopiniowanych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 w całym województwie małopolskim, około 500 negatywnych opinii ma dotyczyć przedszkoli, szkół i placówek z Krakowa. Należy jednak zaznaczyć, że wspomnianej liczby nie należy utożsamiać z 316 jednostkami samorządowymi (prowadzonymi przez Gminę Miejską Kraków), ale wszystkimi przedszkolami, szkołami i placówkami działającymi w Krakowie, w tym także tymi o charakterze niesamorządowym (czyli prowadzonymi m.in. przez fundacje, stowarzyszenia czy organizacje społeczne) – ogółem jest ich 947. Z informacji przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wynika, że zaledwie 84 tego typu opinii dotyczy jednostek prowadzonych przez Miasto Kraków. Daje to odsetek ok. 26 proc., co nie odbiega znacząco od podanej w wywiadzie średniej dla całego województwa (22 proc.).

Należy przy tym zaznaczyć, że w negatywnych opiniach Kuratorium Oświaty w Krakowie w stosunku do arkuszy organizacyjnych przygotowanych przez dyrektorów samorządowych jednostek, najczęściej pojawiały się te związane z brakiem możliwości stwierdzenia przez organ nadzoru pedagogicznego odpowiednich kwalifikacji pojedynczych nauczycieli do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu, liczby godzin poświęconych na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne czy przedstawienia przez dyrektorów niekompletnych informacji w kwestiach związanych z dydaktyką. Były to kwestie, które po przekazaniu opinii Kuratorium Oświaty w Krakowie były brane pod uwagę i uwzględniane przez dyrektorów szkół w projektach arkuszy.

Ponadto, aby usprawnić współpracę z dyrektorami samorządowych jednostek edukacyjnych, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa od minionego roku szkolnego korzysta z nowoczesnego narzędzia, jakim jest aplikacja PABS (Planowanie Arkusza Organizacji i Budżetu Szkoły). Narzędzie to nadal jest na etapie wdrażania, niemniej jednak już teraz zauważane są korzyści wynikające z wykorzystania tego narzędzia, dzięki któremu może być prowadzona dwustronna komunikacja pracowników Urzędu Miasta Krakowa z przedstawicielami samorządowych jednostek edukacyjnych, pozwalająca na bieżąco korygować ewentualne błędy czy nieścisłości, a także ulepszać działania w ramach procesu, w tym tworzyć precyzyjne plany finansowane i zadaniowe na kolejny rok szkolny.