górne tło

Trwają przygotowania do budowy Centrum Muzyki

Teren w Cichym Kąciku jest przygotowywany do budowy Krakowskiego Centrum Muzyki. Trwają m.in. wyburzenia pustostanów, prowadzone są również prace projektowe oraz inne działania organizacyjno-prawne, niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Krakowskie Centrum Muzyki ma być gotowe na koniec 2023 r.

Przebieg inwestycji jest uzależniony od tempa prac przygotowawczych, obejmujących m.in. wyburzenia znajdujących się na terenie obiektów czy uporządkowanie terenu w zakresie istniejącej infrastruktury, co koliduje z możliwością kontynuowania dotychczasowych umów.

Wszyscy dotychczasowi najemcy otrzymali informację od GMK o konieczności opuszczenia terenu do 30 września 2020 r. W związku z budową Krakowskiego Centrum Muzyki teren, który został przeznaczony pod budowę opuściło większość z nich.

Działki nie opuścił właściciel Osady 2000. Co ważne, budynki wchodzące w jej skład nie są wpisane ewidencji zabytków, nie przedstawiają żadnej wartości historycznej. Mimo że Gmina poinformowała właściciela o konieczności opuszczenia terenu najpóźniej do końca września ubiegłego roku, nie nastąpiło to do dzisiaj. W związku z tym GMK wystąpiła do sądu z roszczeniem o wydanie nieruchomości, na której zlokalizowana jest Osada 2000.

Obecnie właściciel Osady nie ma żadnego tytułu prawnego do zajmowania działki przy ul. Piastowskiej. Nie płaci także za bezumowne korzystanie z tego terenu. Choć można uznać, że teren użytkowany jest obecnie w złej wierze, Miasto zaproponowało nową lokalizację Osady na terenach gminnych.

Przypomnijmy, idea zlokalizowania kompleksu muzycznego dla krakowskich orkiestr w Cichym Kąciku sięga lat 90. i ma swoje źródła w koncepcji prof. Stanisława Gałońskiego, ówczesnego dyrektora Capelli Cracoviensis. W listopadzie 1991 r. z inicjatywy Stanisława Gałońskiego została powołana Fundacja Dla Realizacji Siedziby Capellae Cracoviensis, założona przez trzech dyrygentów: Stanisława Gałońskiego, Stanisława Krawczyńskiego i Józefa Radwana oraz Kazimierza Gańskiego, śpiewaka działającego w USA.

Impulsem do powstania fundacji była potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla orkiestry Capelli Cracoviensis (której założycielem i dyrektorem był wówczas Stanisław Gałoński) oraz wybudowanie sali koncertowej. Fundacja rozpoczęła zbieranie funduszy na zaprojektowanie i budowę obiektu. Miasto użyczyło na ten cel działki w Cichym Kąciku, przy ul. Piastowskiej. Z powodu niewystarczających środków finansowych fundacja nie była jednak w stanie sfinalizować przedsięwzięcia.

Powrót do tego pomysłu, popieranego przez wybitne autorytety muzyczne Krakowa, nastąpił po rezygnacji z planów realizacji wspólnej inwestycji z Województwem Małopolskim na Grzegórzkach (z powodu przeszkód prawnych, które pojawiły się trakcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego).

Plany zakładają realizację kompleksu do końca 2023 r., a pierwsze koncerty w Krakowskim Centrum Muzyki w Cichym Kąciku mają się odbyć na początku 2024 r.