górne tło

Ponad 200 krakowskich nauczycieli stara się o awans zawodowy

Okres wakacji to dla krakowskich nauczycieli nie tylko czas odpoczynku. Aż 205 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez miasto Kraków stara się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W lipcu rozpoczęły się postępowania egzaminacyjne, które będą trwać niemal do końca wakacji.

Ustalenie terminu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się w momencie złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Tego typu wnioski, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Karta Nauczyciela, mogły być składane przez nauczycieli do 30 czerwca. Decyzja o nadaniu stopnia awansu jest wydawana do 31 sierpnia – w międzyczasie prowadzone są jednak działania związane m.in. z przeprowadzeniem egzaminu oraz nadaniem awansu. W tym celu powoływana jest komisja, w skład której każdorazowo wchodzą przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (jako przewodniczący komisji), przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi także przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczycieli o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej siedem dni przed dniem posiedzenia komisji. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, a także zdając sobie sprawę z trwającego czasu wakacji, nauczyciele w miarę możliwości są dodatkowo informowani przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa o ustalonych terminach egzaminów.

Warto przy tym przypomnieć, że prezydent Krakowa w minionych latach, w tym także w roku ubiegłym, zgłaszał propozycje zmian legislacyjnych dotyczących terminów organizowania egzaminów i wydawania decyzji w sprawie uzyskania stopnia awansu, uzasadniając ich organizację trwającą przerwą wakacyjną nauczycieli. Większość uczestników postępowania – dyrektorzy szkół, eksperci oraz wnioskodawcy – są zazwyczaj nauczycielami i przebywają wówczas na urlopie wypoczynkowym.                                                                                                                                                                                                                       

Na bieżąco aktualizowany harmonogram komisji egzaminacyjnych w 2021 r. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.