górne tło

Kolejny plan zagospodarowania wyłożony do wglądu

Od 10 maja do 9 czerwca potrwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”.

Plan miejscowy określi zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz integrację terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ponadto celem planu jest ochrona terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz obiektów zabytkowych.

Z projektem planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 8526, 12 616 8542, a także na stronie internetowej www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Czyżyny – AWF”, w zakresie wykładanym zostanie przeprowadzona 18 maja, w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Obrad, początek o godz. 15.30.

W dyskusji publicznej będzie można wziąć także udział zdalnie – link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce „Zaproszenia” pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi do projektu można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej: uwagi-bp@um.krakow.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Forma papierowa obejmuje:

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

Szczegóły na temat wyłożenia planu tutaj.

Link do strony planu tutaj.