górne tło

Rząd dofinansuje budownictwo komunalne w Krakowie

Budownictwo komunalne w Krakowie zyska finansowe wsparcie z rządowych programów mieszkaniowych. Taką deklarację po spotkaniu z Jerzym Muzykiem, zastępcą prezydenta Krakowa, złożył wicepremier Jarosław Gowin.

W piątek, 9 marca, odbyła się konferencja prasowa dotycząca dofinansowania budownictwa komunalnego w Krakowie, z udziałem Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, Jerzego Muzyka – zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju oraz Anny Korneckiej – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

– Pomoc samorządom w realizacji zadań, przyczyniających się do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności należy do priorytetów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Kraków, podobnie jak inne samorządy, może liczyć na wsparcie inwestycji w zakresie budownictwa komunalnego ze środków Funduszu Dopłat – powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin.

– W Polsce w 2020 r. oddano do użytku około 200 tys. nowych mieszkań. Jest to ogromna liczba. Jednak potrzeb mieszkaniowych jest znacznie więcej, szacuje się, że zapotrzebowanie na mieszkanie wynosi obecnie około dwóch milionów. Dlatego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przygotowano pakiet mieszkaniowy, który już przynosi znakomite efekty. W najbliższych latach liczba mieszkań komunalnych radykalnie wzrośnie. Dzieje się to dzięki współpracy administracji rządowej i samorządowej – dodał wicepremier.

Nowe mieszkania komunalne

Podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk zaprezentował planowane projekty inwestycyjne w zakresie budownictwa komunalnego. Dzięki ich realizacji w Krakowie może powstać prawie 650 lokali komunalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się w znacznym stopniu do zaspokojenia potrzeb Gminy Miejskiej Kraków w obszarze budownictwa komunalnego. Wsparcie dla Krakowa ze środków Funduszu Dopłat w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego na realizację planowanych inwestycji może wynosić nawet do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

– W ostatnich latach gmina Kraków ponosiła duże nakłady na zwiększanie zasobu mieszkaniowego poprzez realizację nowych inwestycji mieszkaniowych. To między innymi dzięki nim, w ciągu ostatnich trzech lat średni, czas oczekiwania na przyznanie mieszkania z zasobu komunalnego w Krakowie skrócił się z 54 do 41 miesięcy.  Pomimo starań miasta, nadal istnieją potrzeby w tym zakresie – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.

Trzy inwestycje

Obecnie na terenach miejskich w Krakowie, planowane są trzy inwestycje w zakresie budownictwa komunalnego:

Koszty inwestycji nie obejmują kosztów dotyczących budowy dróg i rozbudowy sieci.

Łączna kwota projektu to 150 mln zł, z czego 120 mln będzie pochodziło właśnie z dofinansowania z rządowego Funduszu Dopłat.  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest, aby nowe mieszkania powstałe w wyniku inwestycji pozostały w zasobie komunalnym przez co najmniej 15 lat.

– Bez możliwości tak znaczącego wzrostu z Funduszu Dopłat i procentowego udziału środków  rządowych nie zdecydowalibyśmy się na realizację tego projektu. Tak wysokie dofinansowanie jest możliwe także dzięki zmianom ustawowym, które weszły w  życie 5 marca. Zgodnie z nimi  udział  państwa w komunalnych inwestycjach mieszkaniowych wzrósł z 25 proc. do 80 proc. Kraków musi więc skorzystać z tej możliwości, mając tak istotne potrzeby mieszkaniowe – dodał Jerzy Muzyk.

 

Wsparcie dla budownictwa komunalnego

Kraków, podobnie jak inne gminy, może ubiegać się o bezzwrotne finansowe wsparcie w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego m.in. na tworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wsparcie udzielane jest także na mieszkania chronione, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalnie i tymczasowe pomieszczenia, udział gminy albo związku międzygminnego w przedsięwzięciu innego inwestora, polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem. Celem programu jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich dochodach, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia oraz podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Gminy mogą się ubiegać o wsparcie nawet w wysokości 80 proc. kosztów inwestycji – budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku – w ramach której powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy, mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat. Obsługuje go Bank Gospodarstwa Krajowego.

– To ważne z punktu widzenia samorządu, aby podstawowe potrzeby mieszkaniowe zaspokajać na bieżąco. Jest to możliwe tylko i wyłącznie przy bardzo ścisłej współpracy z samorządami, gdyż to na samorządach ciąży obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Staramy się w naszych rządowych projektach mieszkaniowych wspierać różne segmenty mieszkaniowe, a budownictwo komunalne jest jednym z nich. Widzimy ogromne deficyty w tym zakresie, dlatego kierujemy do samorządów specjalne wsparcie w tej dziedzinie – powiedziała podczas konferencji minister Anna Kornecka.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

SIM, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Gminy oraz inne podmioty mogą korzystać z różnych instrumentów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w celu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa. Instrumenty te są dostosowane do różnych potrzeb. W ramach pakietu społecznego zwiększona została wysokość grantu dla gmin na udział w budowie, m.in. przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe lub TBS, mieszkań na wynajem o niskim czynszu. Utworzony został fundusz, z którego gminy będą mogły pozyskać środki na założenie SIM-u (bezzwrotne wsparcie na poziomie 3 mln zł) lub wsparcie inwestycji mieszkaniowej prowadzonej przez istniejący już SIM (10 proc. wartości inwestycji). W przypadku Krakowa i inwestycji nowych 650mieszkań byłoby to dodatkowe 15 mln zł.

Program „Lokal za grunt”

1 kwietnia ruszył program „Lokal za Grunt”, w ramach którego inwestor może przekazać gminie lokale mieszkalne lub użytkowe jako częściowe rozliczenie ceny nieruchomości, nabytej w drodze przetargu nieograniczonego.

„Grant na infrastrukturę”

„Grant na Infrastrukturę” zwiększy dostępność infrastruktury podnoszącej jakość życia i zamieszkiwania członków lokalnej wspólnoty. Wynosi 10 proc. wartości przedsięwzięcia – np. żłobka, przedszkola, drogi.

W planach

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami. Są to m.in. społeczne agencje najmu (SAN), które mają wspierać rynek najmu mieszkaniowego. SAN to podmiot współpracujący z gminą, pośredniczący między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych.