górne tło

Ruszył nabór wniosków o dotację na instalację OZE i termomodernizację

15 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków o dotację w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Potrwa do 30 kwietnia.

Z uwagi na trwającą pandemię i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wnioski przyjmowane są:

  1. do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się w siedzibie wydziału przy Rynku Podgórskim 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
  2. po przesłaniu pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków).
  1. opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy
  2. podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

W ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii można otrzymać dotację na instalacje odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych) w budynkach mieszkalnych i w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

Jeden wniosek dotyczy maksymalnie jednej instalacji odnawialnego źródła energii. W przypadku chęci ubiegania się o dotację na więcej niż jedną instalację odnawialnego źródła energii, należy złożyć odrębne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

W ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa można uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji budynku jednorodzinnego, który posiada ogrzewania proekologiczne oraz w którym nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Środki w ramach dotacji można otrzymać na:

Beneficjentami programu są osoby fizyczne. Wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe, obliczanego na podstawie kryterium dochodowego.

Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć:

Rozpatrzenie wniosków w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii i Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa następuje według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Krakowa, przy czym decyduje data dzienna wpływu wniosku (kryterium daty dziennej należy przez to rozumieć datę wpływu do Urzędu Miasta Krakowa z zastrzeżeniem, że wszystkie wnioski które wpłynęły w tym samym dniu w okresie trwania naboru traktowane są tak jakby wpłynęły w tym samym czasie). Dotacja może być udzielona tylko po rozpatrzeniu kompletnego wniosku o udzielenie dotacji.

Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne są:

Więcej informacji o naborach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48.