górne tło

Wsparcie dla twórców w ramach II edycji programu „Zakupu dzieł”

Ruszyła druga edycja programu „Zakupu dzieł”, w ramach pakietu działań pomocowych „Kultura odporna”. Od 8 do 26 stycznia krakowscy artyści i twórcy mogą składać wnioski, aby otrzymać dofinansowanie.

– We współpracy z czterema miejskimi instytucjami kultury: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskim Forum Kultury oraz Nowohuckim Centrum Kultury, ogłaszamy po raz drugi nabór wniosków o zakup dzieł. Miasto przeznaczy łącznie 120 tys. zł na wsparcie dla lokalnych artystów i twórców, którzy z powodu trwającej wciąż epidemii koronawirusa utracili źródła dochodu. Pierwsza edycja naszego programu pozwoliła na udzielenie w 2020 roku pomocy finansowej 87 artystom. Zakupione wówczas dzieła z zakresu sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury, edukacji kulturowej i artystycznej, poszerzyły ofertę miejskich instytucji kultury – informuje Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Dla kogo i na jakich zasadach

Program jest skierowany do artystów lub twórców (osób fizycznych), którzy prowadzą działalność artystyczno-kulturalną lub zajmują się upowszechnianiem kultury na terenie miasta Krakowa, płacą tutaj podatki, aktualnie nie mają stałego lub czasowego zatrudnienia z umów cywilno-prawnych, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie pobierają świadczeń socjalnych (emerytura) z wyłączeniem renty dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie otrzymują wsparcia na projekty i działalność z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury ze środków Gminy Miejskiej Kraków i podmiotów jej podległych (w tym nie otrzymują wsparcia z Gminy Miejskiej Kraków w postaci obniżonej stawki czynszu na pracownie twórcze z GMK/ZBK), według stanu faktyczno-prawnego na dzień złożenia wniosku.

W ramach programu „Zakupu dzieł” będą wspierane działania twórcze (nigdzie dotychczas nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane) z zakresu twórczości artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury, w szczególności: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury oraz edukacji kulturowej i artystycznej.

Składając wniosek należy przedstawić propozycję projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek w ramach programu „Zakupu dzieł”, a przewidziane w nim wynagrodzenie za realizację dzieła może wynieść maksymalnie 2,5 tys. zł brutto.

Rozpatrywaniem wniosków zajmie się komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz czterech miejskich instytucji kultury, będących współorganizatorami programu. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym (zgodności z regulaminem programu) oraz merytorycznym – w oparciu o następujące kryteria: atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, zgodność dzieła z założeniami programu „Zakupu dzieł”, a także spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi „Programu rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” oraz komplementarność działań służących jego realizacji.

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy o dzieło, którą z danym twórcą zawrze jedna z czterech miejskich instytucji kultury realizujących program: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury lub Nowohuckie Centrum Kultury.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu „Zakupu dzieł” można składać od 8 do 26 stycznia na dwa sposoby:

Wyniki naboru (lista wnioskodawców i wybranych do realizacji dzieł wraz z przyznaną punktacją oraz wysokością wynagrodzenia) zostaną ogłoszone do 10 lutego na stronach: kraków.pl, Biuletynu Informacji Publicznej oraz miejskich instytucji kultury biorących udział w programie.

Do pobrania

Na nowym facebookowym profilu Kraków Miasto Kultury można śledzić informacje dotyczące wsparcia miasta dla kultury, przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Kultura odporna” oraz wszystkich spraw ważnych dla kultury i sztuki w Krakowie.