górne tło

Sprzedaż alkoholu w przestrzeni publicznej

Wydział Spraw Administracyjnych UMK przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku prowadzenia sprzedaży alkoholu zgodnie z zakresem udzielonego zezwolenia.

Żadne z wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie uprawnia do sprzedaży i podawania alkoholu, np. grzańca, w naczyniach jednorazowego użytku z przeznaczeniem do spożycia na ulicy, w przestrzeni publicznej. Taka sprzedaż może mieć miejsce jedynie na podstawie tzw. zezwoleń jednorazowych, podczas określonych imprez.

Na terenie całego kraju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym określony w art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości: zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.