górne tło

W Swoszowicach postępuje przebudowa stacji SKA

Miasto realizuje obecnie przebudowę stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice. W okolicy, w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, powstanie dodatkowo parking P+R na 150 miejsc postojowych. Inwestycja będzie gotowa w połowie 2021 r., a całość prac pochłonie ponad 41,8 mln zł.

Prace nad przygotowaniem inwestycji rozpoczęły się w 2016 r. Wtedy podpisano umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Pozwolenie na budowę dla części kolejowej i parkingu Park+Ride zostało uzyskane w kwietniu 2018 r., a decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana w lipcu 2018 r. Natomiast w roku 2019 dokonano aktualizacji projektu budowlanego zgodnie z uwagami jednostki certyfikującej. Powyższe wymagało uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument został wydany w maju 2019 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

W celu realizacji tego zadania 13 lutego 2019 r. miasto zawarło z PKP PLK SA umowę partnerską w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji projektu. Na podstawie zapisów umowy PKP PLK SA, przy udziale przedstawicieli wydziału gospodarki komunalnej UMK oraz oddziału zamówień publicznych UMK, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków przygotowało i przeprowadziło postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzór nad inwestycją.

18 września br. PKP PLK SA, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, zawarło umowę z konsorcjum firm: Intop Tarnobrzeg Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o. o. Kontrakt opiewa na kwotę 41 833 872,57 zł brutto. Natomiast 14 października br. została zawarta umowa z konsorcjum firm INKO Consulting Sp. z o. o. oraz MP Consulting Sp. z o. o. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: Wykonawca swoją usługę wycenił na kwotę 1 261 684,80 zł brutto.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 16 418 242,29 zł. Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył dofinansowanie dla tego projektu o kwotę 3 776 195,98 zł. W efekcie zmianie uległa maksymalna kwota dofinansowania, która aktualnie wynosi 20 194 438,27 zł. Obecnie procedowany jest aneks do umowy o dofinansowanie.