górne tło

Dwa wnioski komisji

Radni z Komisji Kształtowania Środowiska podczas korespondencyjnego posiedzenia przyjęli wnioski o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w sprawie działań spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości.

Zawarte we wnioskach dane mają posłużyć Komisji do określenia problemów oraz identyfikacji ważnych i pilnych tematów, nad którymi radni powinni się pochylić. Wśród sporządzonych przez Komisję wniosków znalazła się m. in.: możliwość zrealizowania w nadchodzących latach przez Miasto 50 proc. poziomu recyklingu; dostępność instalacji do przetwarzania bioodpadów; ocenę możliwości redukcji bioodpadów (zielonych i kuchennych) przekazywanych do systemu poprzez wprowadzenie kompostowania przydomowego i zmniejszenia z tego tytułu stawki opłaty uiszczanej przez mieszkańca. Radnych interesuję także kwestia Ekospalarni. Pytają we wniosku o przedstawienie analizy funkcjonowania spalarni odpadów KHK w nowych warunkach prawnych z uwzględnieniem 2021 r.
A szczególnie o ilości spalanych odpadów komunalnych z terenu Krakowa.

Radni zawnioskowali również o informacje w sprawie działań spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. Zarówno informacja ma dotyczyć wykonywanego, jak i planowanego zakresu i lokalizacji przedsięwzięć dotyczących oceny stanu środowiska na terenie działania spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości  S.A. W tym obszaru i liczby działek ewidencyjnych znajdujących się w posiadaniu jednostki w dzielnicach Nowej Huty oraz przejętych od zakładów przemysłowych, w tym w szczególności ArcelorMittal. Komisja pyta także o ważne kwestie badań terenu, m. in.:  czy wykonano jakiekolwiek analizy fizykochemiczne wód w zbiornikach wodnych na terenie Przylasku Rusieckiego? Jaki jest zakres wykonanych analiz? Czy w sytuacji wykrycia zanieczyszczenia działek ewidencyjnych dokonano zgłoszeń takiego faktu, w jakiej kategorii prawnej (tzn. czy jako zanieczyszczenie historyczne czy szkoda w środowisku) i do jakiego organu?

Komisja Kształtowania Środowiska będzie badać wyżej wymienione sprawy na kolejnych, powakacyjnych posiedzeniach.