górne tło

Spór o zieleń

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie” obejmuje teren ponad 80 hektarów, a jego zapisy budzą wiele emocji wśród mieszkańców. Część z nich broni utrzymania jak największego obszaru z terenami zielonymi, część zaś chce mieć możliwość budowy na tym terenie. Argumentów obydwu stron wysłuchali radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Plan obejmuje powierzchnię aż 82,5 ha w dwóch dzielnicach XI Podgórze Duchackie i XII Bieżanów-Prokocim. Celem planu jest przede wszystkim ochrona wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa terenów mieszkaniowych jednorodzinnych przed ich zabudowaniem/zagospodarowaniem niezgodnie ze wskazaniami dokumentu polityki planistycznej gminy, czy wyznaczenie terenów ogólnodostępnych, służących wszystkim mieszkańcom, w tym terenów zieleni, sportu i rekreacji, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, wraz z ciągami pieszymi. To główne założenia planu, jednak najwięcej emocji wzbudzają szczegóły.

Teren pomiędzy ulicą Obronną a ulicą Słona Woda, to w głównej mierze obszar zielony, zadrzewiony, znajdują się tam też stawy, które stanowią siedlisko dla wielu gatunków płazów oraz ptaków. Dlatego ekolodzy oraz aktywiści przyrodniczy starają się, aby teren ten był chroniony przed zabudową. Powstał nawet w tej sprawie projekt uchwały kierunkowej do prezydenta, aby utworzyć w tym miejscu użytek ekologiczny „Słona Woda”. Część mieszkańców przeciwstawia się jednak tej koncepcji, a w szczególności wysokim wskaźnikom zieleni, które mają wynosić aż 70 proc. Dla porównania w innych planach na terenie miasta wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc.- Mieszkańcom zależy, by móc na swych działkach budować. Tereny zielone są ważne i potrzebne, ale w tym miejscu Krakowa jest ich naprawdę wiele – argumentował jeden z mieszkańców. Część z mieszkańców jednak miała odmienne zdanie, gdyż boi się, że teren ten zostanie zabudowany, a chcieliby aby powstał tam ogólnodostępny park.

- Niestety ustawa o użytku ekologicznym nie zapewnia, że w tym miejscu zostanie stworzony park, czy miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Są to działki prywatne i stworzenie tam użytku ekologicznego jedynie zablokuje możliwość zabudowy tego miejsca – powiedział Grzegorz Stawowy przewodniczący komisji. Radni zajmą się procedowaniem projektu uchwały kierunkowej dotyczącej stworzenia użytku ekologicznego na jednym z kolejnych posiedzeń. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie” otrzymał pozytywną opinię Komisji. Radny Włodzimierz Pietrus zwrócił uwagę, iż obecnie opiniowana jest jedynie koncepcja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie”, która będzie poddana jeszcze konsultacjom, a mieszkańcy będą mogli złożyć do niej swe uwagi.

Wszelkie informacje odnośnie kolejnego wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz składaniu uwag będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego.