górne tło

Nowe propozycje stawek za gospodarowanie odpadami

Miasto przedstawiło nowe propozycje stawek za gospodarowanie odpadami. Wprowadzenie zmian jest konieczne, ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. O nowych zasadach gospodarowania odpadami zdecydują miejscy radni.

Nowe zasady są pokłosiem konsultacji społecznych, podczas których większość krakowian opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wprowadzenie zmian jest konieczne, ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. 

Przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Krakowa „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty” zakłada zmianę metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając wyniki konsultacji społecznych.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaproponowano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miasto proponuje wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynoszącą 27 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wynosiłaby 54 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Proponowana wysokość opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych
z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wynosiłaby 58,20 zł* (stawki za pojemniki
o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:

* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (1819 zł) na 1 osobę ogółem – aktualnie 58,20 zł (art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypomnijmy, od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje  społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 17 tys. osób. Zdecydowana większość mieszkańców (ponad 79 proc.) opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami jest konieczne, ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2019 r., wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 roku, 50 proc. w 2020 roku, 65 proc. w 2035 roku), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 20 mln zł rocznie. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.