górne tło

Dziewięć nowych planów

Jak będą wyglądały plany miejscowe między innymi wokół ulic Lindego, czy Morelowej? Na ten temat dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Komisja zajęła się opiniowaniem koncepcji projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: Lindego, Wola Justowska–Hamernia, Morelowa, Mydlniki, Olszanica, Zakamycze, Tonie A-B, Siewna, Piaski Wielkie. Większość z projektów uchwał otrzymała pozytywne opinie, procedowanie planu miejscowego dotyczącego obszaru Piasków Wielkich przesunięto na kolejne posiedzenie Komisji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Lindego zajmuje 47,2 ha. Dotyczy obszaru pomiędzy ul. Filtrową, a linią kolejową przy ul. Długoszowskiego. Plan znajduje się na obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Kraków-Balice na lata 2016-2036, określającym kierunki jego rozwoju. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo lotnicze, Miasto musi sporządzić plan miejscowy dla tego obszaru. Głównym celem opracowania planu jest przede wszystkim określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków-Balice poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy. Kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych musi być wytyczone w oparciu o założenia zawarte w Studium. Plan ma określać również zasady przekształceń terenów zabudowy magazynowo-składowej i produkcyjnej, tworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, służących również integracji społeczności lokalnej, oraz stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych - w tym komunikacji zapewniającej szybkie dotarcie do lotniska.

Z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Morelowa obejmuje powierzchnię 59,4 ha i podobnie jak plan obszaru Lindego, znajduje się w sąsiedztwie lotniska Kraków–Balice, a zasady kształtowania przestrzeni muszą być zgodne z Planem Generalnym lotniska na lata 2016–2036. Plan miejscowy obszaru Morelowa obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Głównym celem powstania planu jest stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego zapewniającego właściwą przepustowość dróg w odniesieniu do natężenia ruchu oraz właściwych powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi. Ważnym elementem, który został zawarty w planie jest stworzenie warunków dla zapewnienia właściwej ilości miejsc parkingowych obsługujących istniejące obiekty usługowe oraz handlowe, czy stworzenie warunków dla zwiększenia ilości urządzonych ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, głównie na terenach wzdłuż rzeki Rudawy i ich okolicy. Plan wpłynie także na kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych (w oparciu o przyjętą w Studium politykę). Jednym z istotniejszych postulatów, który znalazł się w planie jest także ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz naturalnych siedlisk w sąsiedztwie rzeki Rudawy, jak również ochrona niezabudowanych terenów zielonych o dużych walorach przyrodniczych oraz widokowych przed zainwestowaniem obiektami kubaturowymi.

Obydwa opisane plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. Podobnie jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: Wola Justowska–Hamernia, Mydlniki, Olszanica, Zakamycze, Tonie A-B, Siewna. Do niektórych z planów dołączono uwagi do opinii. Plan obszaru Piaski Wielkie będzie opiniowany na najbliższym posiedzeniu Komisji.